مجله علمی و پزشکی

طولانی‌ترین مورد ابتلا به کروناویروس حاد در یک بیمار ۵۰ ساله مشاهده شد

ارش شفاف و به نقل از نیوز مدیکال نت، وهشگران “دانشگاه ویسکانسین مدیسن”(UW–Madison)، یک مورد ۱۶ ماهه به “کروناویروس ندرم حاد تنفسی ۲”(SARS-CoV-2) روناویروس

پس از درمان ناموفق با پادتن مونوکلونال موسوم به “باملانیویماب” (Bamlanivimab) مشخص می شود که این شخص به یک سویه از بیماری های ویروسی مبتلا است که دارای یک جهش خاص به فرد و شناسایی موسوم به “E484T” است. این ویه ویروسی نسبت به باملانیویماب، بسیار مقاوم بود اما نسبت به سه پادتن مونوکلونال دیگر اس باقی ماند.

ایای E484T، درون “دامنه گیرنده” (RBD) قرار دارد که هدف ریبا 90 درصد پادتنهای خنثی کننده به ویژه گروه دوم آنها باشد. وهش‌ها، جهش E484T را در ونه‌های نگران‌کننده‌کننده‌ای از مله‌ا، گاما و زیرشاخه‌های اُمیکرون یعنی «B.1.617.1a».

وع رده این باعث شد “سازمان غذا و داروی آمریکا”(FDA) مجوز استفاده از اضطراری رای باملانیویماب را در سال وهش‌ها، جهش E484T را به ور بررسی کرده‌اند و نشان می‌دهند که این جهش، محیط زیست را به املانیویماب می‌دهد.

منبع امن به ور معمول، ونت ناشی از روناویروس ظرف ۱۵ تا ۲۵ روز پاک می‌کند. ر ال، این بیماری در افراد مبتلا به ایمنی ناقص، طول‌مدت است. ابل وجه است که ر موارد مورد استفاده از ولانی‌ مدت روناویروس، ویروس با میزبان سازگاری می‌شود و قابل تحمل است.

رایط الینی مار

. مار ود چهار ماه پس از تشخیص، مراقبت های ویژه مارستان بستری و دو دوره رمدسیویر، پلاسما و درمان استریدیری رافت. وجود این، نتیجه آزمایش “واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رونویسی معکوس” (RT-PCR) مثبت بود.

مار ود شش ماه پس از تشخیص ابتدایی، میلی‌گرم املانیویماب را به صورت وریدی ریافت کرد. ماه بعد، مار بدتر ن نشانه‌ها از جمله مشکل در نگاه و تب را گزارش کرد. اسکن سینه نیز نشان‌دهنده سینه‌پهلو بود. مزمان، مایش بیمار برای کوید-۱۹ نیز دوباره مثبت شد.

اگر ریافت مراقبت، آزمایش مار تا ۱۶ ماه پس از تشخیص، مثبت بود. مار وره ​​پنج روزه دیگر رمدسیویر و پلاسما دریافت کرد. لاوه بر این، “آستانه چرخه”(Ct) او در اکثر مایش‌های PCR ۲۷ باقی مانده که نشان‌دهنده ر فعال فعال‌ویروس است.

خاص نیست آیا بیمار، نشانه‌های ونت ادامه‌آویویروس را تجربه‌های ونت مداوم رونوس را تجربه می‌کند و از آسیب ریه پس ز

از نمونه‌هایی که ود چهار ماه پس از تشخیص شناسایی شده ود، ۲۴ جهش ویروس بدن از جهش‌ها موسوم به “Envelope T۳۰I” معمولاً در افرادی که دارای ایمنی ناقص هستند می‌شود. این جهش ریبا پنج ماه از تشخیص از ن رفت. اد ا افزایش یافت و به مورد رسید.

از جهش‌ها به مدت ماه پس از اقی ماند. اگر این وجود دارد، پس از آن که مار باملانی‌ماب را رد می‌کند، گزارشی از سه ماه توالی‌یابی نشد. زمانی که دوباره توالی شد، پژوهشگران ویروس های عفونی آزمایشگاهی به دست آمده از سواب را کشتند و 37 جهش را مشاهده کردند که 11 مورد از آنها از مقاطع زمانی پیش بینی افزایش یافته بود.

نوع E484T رای ماری که در این پژوهش بررسی شد، باقی ماند و بیشتر منتقل شد. بهداشت عمومی با قرنطینه کردن این شخص حدود ۱۶ ماه در خانه می تواند با موفقیت از آن جلنوگیری.

این وهش، اولین مورد ونت توسط جهش E484T را توصیف می‌کند و نقش القوه افراد فاقد ایمنی را در ارائه کردان دارند.

ر واقع، E484T تا وریه ۲۰۲۲ در نمونه دیگری ثبت نشده بود. بنابراین، این پژوهش، نیاز به آزمایش های مکرر واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس، توالی یابی ژنوم روس های درمان پیشگیرانه برای درمان طولانیمدت به زنانی را که در افرادی که دارای نقص ایمنی رخ می دهند، برجسته می کند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا