مجله علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

دیروز کمیته مجلس از اصلاح 2 بند از طرح شفافیت قوای سهگانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و سایر نهادها در این کمیته گفت که با توجه به این موضوع در جلسه اول تا چهارم. و -5 ماده (1 رح ذکر شده به میسیون ارجاع شد، با حضور مسئول دستگاه‌های اجرایی و مرکز پژوهش‌ها، جلسه نا لسه‌ای رگز وا لسه‌ای رگز.
این موضوع را محمد تقی نقدعلی دیگر نماینده مجلس در این باره اعلام کرد که هنوز این طرح در دست مطالعه و پیشنهادات نمایندگان مجلس قرار دارد و طرحی در این باره که نمی شود و اتفاقی نیفتاده است.

نقدعلی

راوانید:

روح‌الله نجابت اصلاحات بر روی این ۲ ند ارجاعی در مورد طرح شفافیت و سه‌گانه در میسیون شوراها و استم. طبق قانون بند 1-4 ماده (1) ماده (1) بند شد ماده (1) ثبت شد و در این قانون شورای امنیت کشور، شورای تامین استانها و شهرستانها مستثنی شدند. مین ثبت ل بند ۱-۵ این ماده این گونه اصلاح شد نیروهای س

اما نظر این نظر، نقدعلی است که تنها مسائل مستثنی مسائل امنیتی سازمان‌های این سازمان نه همه اطلاعات آنهاست. وگو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینیشهر و عضو میسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی را بخوانید.

انگونه که در مجلس مطرح شده، رح افیتای آن دستخوش تغییرات و اصلاح شده است.آیا نهادها و سازمان‌های خاص ار رباره توضیحات این طرح توضیحاتی رماید.
نوز اصلاحاتی ورت نگرفته و این طرح در البررسی در مجلس است. و ائم بر اساس پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند. اﻳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎوﻳﻦ ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . نیاتی که غالباً برای نهادهایی یا تصدیق نهادهاست اما اینکه نهادی از این شفافیت مشخص شده باشد خیر است.

ر از موارد استثناء درمورد اطلاعات نظامی ثبت‌های بوده که ابهاماتی اشت. پخش نیز پیرامون محدوده محرمانه، نهادهای نهادهای نظامی داده‌اند. از آن جا که پیشنهادات متعددی ارائه شده است، این به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی شود و نظرات نمایندگان را تا محدوده محرمانه‌بودن در همان چهارچوب مسائل امنیتی قرار دهند مازاد بر آن چهارچوب‌های امنیتی، در ذیل عنوان شفافیت قرار بگیرند.

نی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این مستثنی نشده اند؟
این سازمان‌ها به ور کل مستثنی محل و در محدوده‌ی جزئی از قرار گرفته‌شده‌اند. نمایندگان برخی از پیشنهادها، محدودیت‌های این سازمان‌ها فقط در حوزه س نهادها مجدداً به نمایندگان رسمی ذیل تبدیل شدند و به میسیون ارجاع دادند تا بعد از جمع آوری به مجلس ارجاع شوند.

آیا این تفاسیر اکنون هیچ طرحی برای اصلاحات و استثنائات افیت قوای سهگانه در مجلس به ویب نرسیده است، درست است؟
له ا الان هیچ رحی و اصلاحاتی انجام نشده و اتفاقی نیفتاده است.

لیف این طرح افیت مانی مشخص می شود و در ررسی و دستور ار صحن علی مجلس قرار می گیرد؟
ر! این رحیت در بررسی و در جلسه است. ر این موقعیت‌ها بعد از ارجاع به میسیون، ظرف دت

اصلاحات یا پیشنهادات دیگری غیر از استثنائات هر سازمانی وجود دارد؟
خیرات دیگری وجود ندارد و در نهایت پیشنهاد می شود این کارگروه ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نمایندگان را جمع آوری کنند و مجددا پیشنویس نهایی خود را به پیشنهاد پیشنهاد دهند.

21217

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا