ایجاد مینای دندان با سلول‌های بنیادی

ارش شفاف و به نقل از آی او، پژوهشگران دانشگاه کاتولیک لون در یک بیانیه مطبوعاتی از این مهم در علم خبر. اطلاعات نسبتا می در مورد دندان انسان وجود دارد. لیل برای این کار مهم است که سلولهای بنیادی دندان انسان بر لاف سلولهای وندگان، به سختی یش ریش می شود. اما مطالعه در این مطالعه با همکاری یک مدل تحقیقاتی سهبعدی طراحی کرده است که از سلولهای بنیادی فولیکل دندانی (غشایی که دندانهای انسان را که هنوز بیرون نیامدهاند، احاطه کرده است) استفاده می کند.

مطالعه این مطالعه مزیت این نوع مدل سه‌بعدی است که می‌تواند قابل اعتماد باشد و سلول‌های بنیادی مورد استفاده را بازتولید کنند. ما می‌توانیم یک قطعه وچک از بدن را در مایشگاهی شبیه‌سازی کنیم و از آن به عنوان یک مدل استفاده کنیم. با استفاده از لول های بنیادی دندان، می توانم لول های دیگری را از این مدل مانند آملوبلاست هایی که مسئول نادیده بگیریم.

روزانه ندان‌های ما در معرض اسیدها و قندهای مواد غذایی هستند که این امر می‌تواند به منای ندان آسیب برساند. این بافت نمی‌تواند خود را ترمیم کند، نابراین به دندانپزشکی در این موارد روری است. ندانپزشکان باید راه‌ها را با یک میر مصنوعی پر نند.

“لارا هم” (Lara Hemeryck) ، دانشجوی دکترا و از محققان این مطالعه در این باره گفت: در این مدل جدید ما موفق شدیم سلولهای بنیادی دندانی را به آمپلوبالاستهایی تبدیل کنیم که به نوبه خود اجزای مینای دندان را تولید کنند. ر نده می‌توان از این سلول‌ها برای ترمیم طبیعی مینای دندان استفاده کرد.

و افزود: این مدل سلول سه‌بعدی می‌تواند در موارد دیگری نیز کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال، می تواند به پژوهشگران حوزه صنایع غذایی در تحقیق در مورد تأثیر برخی از غذاها بر مینای دندان کمک کند یا به تولیدکنندگان خمیردندان کمک کند تا حفاظت و مراقبت خمیردندان را ارتقا دهند. لاوه بر این، مدل تحقیقاتی جدید مچنین می‌تواند به افزایش رکشان در مورد منشأ برخی از ماری‌های دندانی نیز کمک کند. لاوه بر این، ما می‌خواهیم این مدل را با انواع دیگر لول‌های بنیادی دندان ترکیب کنیم. اکنون ما بر روی ملوبلاست‌ها مرکز کرده‌ایم، اما واضح است که مدل جدید ما بیشتر فرصت‌ها و کارها را برای انجام کارهای خود انجام دهد.

منبع: مجله رز

خروج از نسخه موبایل