مجله علمی و پزشکی

کل کشور؛ کانون اُمیکرون/لزوم “واکنش سریع” بیمارستانی/مرگ ۳ رقمی بسیار محتمل

دبیر کمیته اپیدمیولوژیک و کمیته علمی کشوری مقابله با کووید 19 با تاکید بر تاکید بر واکنش سریع بیمارستانی و ایجاد آمادگی لازم در بیمارستان ها در سرریز بیماران با تصدیق پزشکان متخصص آمیکرون، گفت: در حال حاضر زمان دو برابر شدن موارد در کشور، کمتر است. از ار روز است؛ وری که در هفته تعداد مبتلایان جدید چهار برابر و در دو هفته ۱۶ برابر می‌شود.

ر مسعود ونسیان در وگو با مجله رز، درباره کانون های امیکرون در کشور، گفت: فکر کنم در حال حاضر حاضر حاضر کانون های بیماری باشد، موضوع شناسایی و کنترل کانون بیماری زمانی مطرح شود که از یک مکان از کشور آغاز شود و به زودی پیش رود، اما طبق اطلاعات فعلی و بر اساس لیلهای موجود، مرور در کل ور و در همه استانهای پیش میرود. بیش از یک ماهی که اعلام می‌شود اُمیکرون وارد می‌شود و رایت‌پذیری بالاتر هم می‌دهد، هیچ محدودیتی وجود ندارد. نه اصل‌گذاری و نه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارتی بر رعایت آن‌ها وجود ندارد. نتیجه ابجایی‌های ادانه باعث شد ماری در کل کشور پیش می‌رود. نابراین در رایط فعلی خیلی مفید نیست که دنبال این باشیم که کانون اُمیکرون است، لکه در حال حاضر آن کانون اُمیکرون ست،

رورت واکنش سریع مارستانی در رابر اُمیکرون

وی رباره لزوم وجود تیم‌های واکنش سریع برای مقابله با اُمیکرون نیز : درست است که ما جستجو کنیم را مقدمه ارون نیز کنیم. مانیکه واقعه رخ داده و از آن خارج نمی شود، متخصصین بهداشت اعلام می کنند که به فکر خریدن رژیای هستند.

یونسیان تاکید کرد: بر این اساس در شرایط توصیه من این است که بیمارستان ها به فکر درمان با کادر درمان خود باشند، کادر تازه نفس نارضایتی در پرسنل وجود دارد یا بیمارستانی به سختی که وجود دارد، عمل نمی کند، باید دولت هرچه ریع تر وارد شود. عمل شده و جلب رضایت می کند. ر ن حال بحث امین و در نظر رفتن دارو، خوردن و… بسیار مهم است. منین تقسیم تخت‌ها نه موارد اورژانس و غیر ارژانس بسیار مهم است؛ چراکه اگر در حال حاضر نیرو، تخت، دارو، دارو و سایر اقلام و تجهیزات مورد نیاز را تامین کند، وقتی که در بحران قرار میگیریم، فرصتی برای این کار وجود ندارد. اگر رار واکنش سریعی انجام شود، باید در وزه ایجاد تسهیلات درمانی و بیمارستانی برای موارد شدید باشد.

تعداد افراد رسمی روزانه به صد نفر می رسد، زیرا…

وی درباره افزایش تعداد مبتلایان به بیماری نیز گفت، از آنجایی که ظرفیتی محدود است و در روز نمی توانم بیش از 100 تا 150 هزار تست انجام دهیم، در نتیجه نمی توان همه موارد بیماری را شناسایی کرد. این اساساً طبیعی است که از یک مانی به بعد دیگر نه اریم انجام شود و نه رورتی ما را در آن شرما انجام دهد. را اری از افراد علامت‌دار توصیه‌ها و درمان درمانی را دریافت کرده و به منزل می‌روند.

یونسیان با بیان اینکه بعید است که مبتلایان به روزانه ما با آزمایش مشخص می شود، به 100 هزار نفر می رسد، گفت: زیرا اولا برای همه افراد مشکوک و علائمی که دارند، تست نمی کنند و در عین حال ثابت شده است که این بیماری 100 درصد است. . نابراین احتمال تعداد مبتلایان رسمی در توقف می‌کند، اما نباید خشنود ویم که اگر روزانه روی 60 بیمار مبتلا می شود، به این معناست که واقعاً مبتلایان همیزانا هستند. را اینطور نیست. این موضوع مختص کشور ما نیست. ر وری هرچقدر م پیشرفته باشد، بالاخره یک رفیتی دارد. و میزان نیاز و استفاده از ظرفیت نمی‌تواند اسخگو باشد.

رای مشماری اد مبتلایان

ونسیان با بیان اینکه هرچه ماری و اپیدمی پیشرفته‌تر می‌شود، درصد مشماری تعداد آنها کمتر می‌شود، گفت: زیرا مریج. نوان به عنوان مثال ممکن است بین دو پیک مشماری ما نصف اشد، اما در اوج قله پیک مشماری ما ۱۰ تا ۲۰ برابر اشد.

افزایش رابری مبتلایان به رونا هفته

وی رباره میزان افزایش روزانه و هفتگی بیماران به کوید ۱۹ کشور، گفت: ر ال حاضر زمان دو برابر ن ور، وری که در رض تا ۳.۵ روز تعداد مواردیمان دو برابر می‌شود. ا .۵ روز دیگر و برابر ر می‌شود. ر این اساس در یک هفته تعداد ماران جدید چهار رابر و در رض دو هفته ۱۶ رابر می‌شود.

له پیک م میرسیم؟

یونسیان افزود: اما این افزایش تعداد موارد تا یک نقطه از بالا میرود و بعد از آن به دلیل اینکه برخی افراد قبلا مصون شده اند و واکسن دریافت کرده اند، تعداد دیگری از افراد حساس که خطرناک می شوند، کم می شود. ر اینجا به نوک قله رسیده و به میزان کاهش می‌یابد. نوز نمی‌توان گفت اوج قله دقیقاً چه مانی خواهد بود. مهم است که اوج قله ما سه روز دیگر است یا روز ر. رچه به روی تعداد روزانه ما برنامه ریزی می شود و نمی توان پیش بینی کرد.

رخورد با اُمیکرون در رایط مدتا واکسینه

وی رباره تاثیر بر روی افزایش بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری یز الانتظار نمی‌رود تعداد تختی و مرگ‌هایمان به میزان پیک پنجم برسد. را در حال حاضر رایط‌مان از نظر واکسیناسیون خیلی بهتر است. ر مان پیک پنجم مده جمعیت‌مان هنوز مصون نشده است؛ وری که اُمسون نبودند یا تازه واکسیناسیون را شروع کرده بودند. رعت واکسیناسیون در ور از ابتدایی ریور الا رفت. ر الی قله پیک‌ نجم در انتهای مرداد ماه بود. نابراین ما در پیک نجم در رایط خطر غیرواکسینه ای لتا رخوردیم، اما در حال حاضر با شرایط رخوردیم،

ونسیان گفت: در حال حاضر طبق مطالعه‌ای که در انگلستان انجام شده است، بهداشت جهانی هم آن را در گزارش خود آورده است. اُمیکرون تقریباً از نظر بستری وم دلتاست؛ وری که مثلا اگر در دلتا از ۱۰۰ بیمار ۲۰ نفری می‌شدند، ر اُمیکرون از مار انتظار می‌رود که هفت روبستر روبست. بنابراین، اگر تعداد مواردی مانند آمریکا، آفریقای جنوبی و انگلستان و … به همان اندازه ممکن است تعداد تختی‌هایمان افزایش یابد. موقف ود، تعداد تختی‌مان کمتر می‌شود. به نظر می رسد که تعداد مبتلایان جدید از کوتاه پنجم شود، اما به دلیل واکسیناسیونی که انجام می شود و شدت کمتری دارد، انتظار نمی رود که تعداد تخت ها و به ویژه مرگ به پیک پنجم برسد، اما مرگ سه رقمی بسیار بسیار محتمل است.

ات نهاد تعطیلی دو هفته‌ای

وی رباره مصوبه کمیته علمی مبنی بر تعطیلی دو هفته‌ای فعالیت‌های اجتماعی، گفت:ک این تصمیمات برای اجرایی شدن باید از سوی ستاد ملی تعیین تکلیف شوند. ر میته لمی پیش از این بحث برای زودتر تعطیلی موقت اعمال می‌شد. ال نه تعطیلی موقت کل کشور، بلکه به طور موقت از فعالیت‌هایی که لی اورژانس نبوده و به معیشت مردم وابسته نبودند. در سه بعدی میته روی این موضوع تاکید شد تا تسریع و فعالیت‌هایی مانند جشنواره، الیته‌های فرهنگی، سینماها، راهپیمو. ر ایان هفته اول تصمیم گیری می شود که آیا این تعطیلی و محدودیت ها را برای هفته دوم مدید کنند یا ر.

را نباید کل ور تعطیل شود؟

ونسیان گفت: حتماً توجه کنید اگر این تعطیلی‌ها زودتر و در نیمه دی ماه انجام می‌شود، خیلی بهتر بود تا ریابیرش ریگسترش را انجام دهید. ر ال اضر نمیدانیم تعطیلی چقدر می‌توان کرد. در عین حال فرهنگی در جامعه ما وجود دارد که افراد را تعطیل می کنند، در خانه نمی نشینند، بلکه گرفتاری این است که تعطیلی شامل مشاغل متعدد، مدارس، دانشگاه ها و … هم تعطیل می شود، مردم دوباره سفر می کنند. نابراین یک مفکری و همکاری وجانبه نیاز است. نکته مهم این است که نباید کل مملکت را تعطیل کرد، بلکه باید به ورت انتخابی فعالیت‌های مشخصی محدود شود. اعم از نماها، ورزشگاه‌ها، فرهنگسراها و … که وانیم کمترین انتقال را در این مکان‌ها محدود می‌کند، اما منتعطیر.

ی نمی‌دانم چقدر کار می‌کند و نمی‌دانم که ستاد چگونه خواهد بود.

م‌وغم‌مان تامین تجهیزات و پرسنل مارستانی باشد

یونسیان اظهار کرد: بر همین اساس در حال حاضر حاضر به نظر می رسد که در وهله اول باید هم و غممان را بر روی تامین تجهیزات دارویی، دارو، نیروی انسانی و … بگذاریم تا اگر خدایی نکرده با سرریز شدن بیماران در بیمارستان ها مواجه شویم. مادگی لازم رای مقابله اشته اشیم.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا