مراحل طلاق قانونی

برای جدایی و پایان دادن به زندگی مشترک تنها گزینه طلاق است زوجین با انتخاب طلاق می توانند ادامه مسیر مشترک زندگی را از یگدیگر جدا کنند در حقوق ، طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه و در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ قانون آمده که مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد . شاید در بسیاری از موارد اینگونه هم باشد اما نه همیشه. در ادامه این مطلب از مجله فاطمه یعقوبی به بررسی مراحل توافقی می پردازیم. جهت ثبت نام به سامانه ثبت درخواست طلاق مراجعه کنید.

اما این به آن معنا نیست که تنها مرد این توانایی را دارد که با طلاق و درخواست آن از دادگاه خانواده عقد ازدواج را منحل کند بلکه طلاق از سه روش امکان دارد اتفاق بی افتد در این مقاله ضمن تعریفی که از طلاق و روش های درخواست آن شده است به این موضوع نیز می پردازد که چه مراحلی برای درخواست طلاق بایستی طی شود تا حکم طلاق صادر شود و زن و مردی که خواهان طلاق هستند چگونه می توانند جدا شوند .

تشریفات یا مراحل طلاق چیست؟

در لغت به معنی گسستن و از هم پاشیدن است و در اصطلاح حقوقی انحلال عقد نکاح دائم با رعایت یکسری تشریفات خاص است ، منظور از تشریفات خاص طلاق این است که زن و مرد خواهان طلاق ابتدا باید مراحلی را برای طلاق و جدایی طی کنند مثل اینکه به مشاوره بروند و سپس با در دست داشتن عقد نامه ، کپی برابر با اصل شده آن ، گواهی عدم انصراف از طلاق که توسط مرکز مشاوره صادر شده است و همچنین مدارک شناسایی ، کپی برابر با اصل آن در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق را تنظیم و ثبت کنند تا از این طریق روند رسیدگی به پرونده طلاق در دادگاه خانواده آغاز شود و به نتیجه برسند .

در قانون مدنی ایران مطابق ماده 1133 در مورد طلاق آمده است که مرد هر موقع بخواهد می تواند زن خود را با رعایت تشریفات خاص طلاق دهد اما این طلاق دادن و گرفتن طلاق تنها مختص مرد نیست و علاوه بر مرد که می تواند بدون دلیل و  با توجه به حق قانونی اش درخواست طلاق دهد ، زن نیز می تواند درخواست طلاق دهد اما با این تفاوت که زن برای جدایی نیاز به دلیل دارد .

مراحل روش های مختلف درخواست طلاق

با توجه به تعریفی که از طلاق کردیم و ماده قانونی آن که گفته طلاق مختص مرد است اما در تیتر قبل گفتیم که طلاق تنها مختص به مرد نیست و روش های مختلفی برای درخواست طلاق وجود دارد این روش ها عبارت است از :

، مراحل این نوع از طلاق عبارت است از اینکه مرد خواهان طلاق است پس باید در سامانه طلاق ثبت نام کند پس از رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق و گرفتن گواهی عدم انصراف از طلاق در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق را ثبت کند ، مرد برای جدایی و طلاق دادن زن نیاز به دلیل خاصی ندارد و صرفا با پرداخت حقوق مالی زن به او می تواند او را طلاق بدهد .

، مراحل این نوع از طلاق این است که زن در سامانه طلاق ثبت نام می کند و پس از شرکت زوجین در جلسات مشاوره قبل از طلاق و گرفتن گواهی عدم انصراف از طلاق در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست طلاق می دهد .

تفاوت در روش و و طلاق به درخواست مرد این است که زن برای جدایی و طلاق بایستی که حتما دلیل محکمه پسندی داشته باشد و آن را نزد قاضی دادگاه هم ثابت کند مثل اثبات عسر و حرج ( عسر و حرج به این معنا است که زن در زندگی با شوهر دچار مشقت و رنجی است که ادامه زندگی را برای او دشوار می کند که مصادیق مختلفی دارد ) در این صورت زن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد حتی اگر مرد مخالف جدایی باشد در غیر این صورت اگر دلیل محکم و محکمه پسندی نداشته باشد و شوهر خواهان طلاق دادن زن نباشد ، زن در این پرونده موفق به جدایی نخواد شد در صورتی که مرد برای طلاق نیاز به هیچ دلیلی ندارد  .

فقط در یک صورت زمانی که زن خواهان طلاق و جدایی است نیازی به اثبات دلیل در دادگاه خانواده نزد قاضی ندارد و آن این است که زن از مرد حق طلاق داشته باشد ، زمانی که زن  داشته باشد می تواند بدون اثبات هیچ گونه دلیلی نزد دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد .

طلاق توافقی ، از مراحل این نوع از طلاق این است که هم زن و هم مرد هر دو باهم خواهان طلاق و جدایی از یکدیگر هستند و در مورد تمامی مسائل مالی و غیر مالی طلاق نیز به تفاهم رسیده اند که در این صورت یکی از آن ها در سامانه تصمیم ثبت نام می کند و در آن جا نوع طلاق را توافقی انتخاب می کند سپس با یکدیگر به جلسات مشاوره می روند و در آخر پس از گرفتن گواهی عدم انصراف از طلاق هر دو با هم یا به صورت جداگانه ضمن یک دادخواست یا دو دادخواست جداگانه دادخواست طلاق را در یکی از شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و ثبت کنند تا از آنجا برای دادگاه خانواده ارسال شود .

به این نکته باید توجه داشت که هم زن و هم مرد خواهان طلاق می تواند کل مراحل طلاق را به وکیل بسپارد حتی در طلاق توافقی اما در طلاق توافقی زوجین نمی توانند یک وکیل بگیرند باید دو وکیل جداگانه داشته باشند .

مراحل کلی طلاق

گفتیم برای گرفتن طلاق و پایان دادن به عقد ازدواج زن و مردی که خواهان جدایی هستند باید تشریفات خاصی طی شود تا حکم طلاق از دادگاه خانواده صادر شود و زوجین بتوانند به وسیله آن حکم یا گواهی عدم امکان سازش به دفتر ازدواج و طلاق بروند تا با خواندن صیغه طلاق از یکدیگر جدا شوند این مراحل جدای از اینکه طلاق به در خواست چه کسی باشد عبارت است از :

ثبت نام در یا طلاق برای رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق ، بعد از این که زوجین 5 جلسه در مرکز غربالگری شهر خود به مشاوره رفتند ، اگر مشاور آن ها  تصمیم گرفت که ادامه رابطه زناشویی برا زن و مرد غیر ممکن است گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر می کند .

زوجین یا یکی از آن ها که خواهان طلاق است یا وکالت از دیگری در طلاق دارد با در دست داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند و دادخواست طلاق را تنظیم و ثبت می کند .

دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست را همراه با ضمائم و مدارک به دادگاه خانواده ارسال می کند .

پرونده در دادگاه خانواده به شعبه مورد نظر ارجاع می شود و وقت رسیدگی تایین می شود .

پس از تعیین وقت رسیدگی ، تاریخ و ساعت حضور زوجین در دادگاه از طریق سامانه ثنا به آن ها  شده و اطلاع داده می شود .

در خلال رسیدگی دادگاه از طرفین می خواهد که داور معرفی کنند تا آخرین راه هم برای ایجاد صلح و سازش میان آن ها رفته باشد شاید بتواند از طلاق جلوگیری کند اگر طرفین داور معرفی نکردند خود دادگاه داور تعیین می کند اما نظر داور برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشریفاتی است .

همچنین  گفتیم که اگر طلاق به درخواست زن باشد در دادگاه از او دلیل محکمه پسند می خواهند تا با اثبات آن بتواند از شوهرش طلاق بگیرد اما اگر طلاق به درخواست مرد باشد نیازی به ارائه دلیل به دادگاه ندارد و صرفا با رعایت شرایطی مانند پرداخت حقوق مالی زن به او می تواند گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را دریافت کند ، اما در  دادگاه به توافقات طرفین در خصوص تمامی امور مالی و غیر مالی طلاق احترام گذاشته و با توجه به آن گواهی عدم امکان سازش صادر می کند .

بعد صدور گواهی عدم امکان سازش که سه ماه فرصت دارد تا از آن استفاده شود ، زوجه باید با دادن آزمایش بارداری و ارائه آن به دفتر ازدواج و طلاق ثابت کند که حامله نیست .

سپس زن و مرد با در دست داشتن عقد نامه و گواهی عدم امکان سازش صادر شده از سوی دادگاه همچنین آزمایش بارداری به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می کنند تا در آن جا با خواندن صیغه طلاق به عقد ازدواج خود پایان دهند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مراحل طلاق در کانال تلگرام موضوعات حقوقی حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مراحل طلاق پاسخ دهند .

خیر اولین مرحله ثبت نام در سامانه تصمیم یا طلاق برای رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق است که رفتن به این مشاوره ها برای زوجین اجباری شده استدر ذهن بسیاری از مردم دارای یک رویه سخت و پرتنش است که زوجین در تمام موارد مخالف یکدیگر هستند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا