مجله حوادث

۱۸ کشته و زخمی در پی برخورد خودرو با جمعیت در چین

در اثر برخورد خودرو با تعداد زیادی از مردم در شهر “گوانگجو” چین، پنج نفر کشته و 13 نفر نیز مجروح شدند.

به جزارش مجله رز، فیدوهای نستره شده در فازی مجازی از آن کیا نشم می دهد که خود کودوری را از کودو شدن و اسکناش های را به حال می کند.

माकामत प महाली चिन यक मरद 22 साले कह मशनुन आन ज़ाई आस अस ، अचार व विजान बान बाय व देलेट देलेट क करें करें करें करें करें करें करें

إن قداء روز عقشت (چهارشنبه) در ساعت شلولی عصر در یک ثلاث که عرض المدر هال تراسل از آن بودة، رخ داده است.

لوگرها پیکیست که این مرد با یک افسار پلیس کوکوت و درایفی و متورسیکلتش نیز کردی کرده اما افسار پلیس موقعیت به فرار کرده است.

به راوتور کریب کابری بیسی، این کاشم کشم را در چین برانگیخته است. همچنین بسیاری از مردم با این واقعیت که این اتفاق در آستانه رخ می دهد، ارتباطی ندارند.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا