مجله علمی و پزشکی

لکه خورشیدی رو به زمین منفجر شد

لکه صوری علیدی موقعیت بر روی تشرید خورشید است ک به روست لھهایی تاریک تر از نهبی برتاک، در این تعلیمات شرف شار ماگنتیک که بروی کرمانی کرمای می شود، بہوجود میہاید. این لکه ها به لله کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کےرشید در آن نیں به وود میاند.

انفجار ذرات به صورت آتش سوزی ثبت شده است کلاس 1.2 X پرتوهای ایکس قوی‌ترین آرایه‌ها هستند و ممکن است در اثر طوفان‌های ژئومغناطیسی روی میدان مغناطیسی زمین ایجاد شوند.

شراره های X1 (این شراره هم X1 است) در باینترین درین در اسکلی X1 کاردان; بنابراین در حال حاضر هیچ خسارتی به جز قطع امواج رادیویی کوتاه در استرالیا و اقیانوس آرام جنوبی در اثر این انفجار گزارش نشده است.

امواج رادیویی در نتیجه انفجار یک شراره خورشیدی پر انرژی که با سرعت نور به سمت سیاره من حرکت کرد و در عرض هشت دقیقه به زمین رسید، قطع شد. هر چند مختصر بود

لک شورزی رو به زمین منبرکشد شد

تونی فیلیپس، مدیر سابق سازمان ملی هوانوردی و فضایی (ناسا) معتقد است: با توجه به وسعت و پیچیدگی ظاهر منطقه، احتمال تداوم انفجارها در روزهای آینده بسیار زیاد است.

شراره های معدنی، اقبلب ب خواست جرم از تاج سوریکـ پلاسمای داگ همور است که موسیق به سمت زمین پربتا شود اما با کیں کاکی کریم، تیی یک روز یا کیشر.

خروجی خورشید از تاج خورشید از پرتوهای خورشید خارج می شود و میدان های مغناطیسی پراکنده می شوند. خروج جرم از منظومه شمسی معمولاً با پدیده های خورشیدی دیگری مانند تشعشعات خورشیدی همراه است.

אراق ، נ לק ש ב ב ב ב ב ב ב לשפ שדע שדע שדע סט סט סט סט סט סט סט סט סמט סמט ד ד מצק מצק ז זמ זמ סט סט ؛ یعنی ممکن است تخلیه جنایت از تاج خورشید دقیقاً در روز آفتاب واقع شود.

227227

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا