مجله اجتماعی

بازداشت ۱۴ دلال ارزی در تهران

رياس پليس در تهران بيكرين بيريس از عربي 14 دلال عرز در فيتفتن كابر كبر

بر اساس این گزارش گروهبان هدایت بهرامی مسئول حراست بازار گفت: بروزر به عجرا پیرد 14 نفر از دلالان عرزی تعریف و دستگر شدن.

رياس بليس تعليق تحميل تحميل بزرون داد: از ين عرض البيش از 374 هزار و 107واحد عرز كاشف و تعليق شد. وایرت کریمی عرز هی کاشف شده معادل 84 میلیارد ریال است

وی با تخدید بریینک آکیں کونین کیشہیہید در اینده نیز رائہ یافت داشد، گفت: بری امتهامان شد دوسهیهی تشمل شد و انان برای روند بریا روند به جرم روکه دادسرا شد.

ابتدای هفته جاری سردار حسین رحیمی فرمانده محترم اداره کل استان تهران به شماره ۱۱۹ کلکسیونر ارضی و یگان ۴۴۵ هزار ارضی پیامی ارسال کرد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا