مجله عمومی

چگونه به «تفکر سطح بالا» دست پیدا کنیم؟

سوالات زیادی می پرسند. אתש אנה בראי דאנשון עשעשע

بر اساس این گزارش او تقلب کرد او نوشت: «تفکر دوشت بالا زمانی میافتد که چند ایده با یکدیگر ترکیب می‌شوند، به طوری که چیزهای خارق‌العاده با کشف گرد هم می‌آیند، همانطور که رنگ‌ها با رنگ‌های جدید ترکیب می‌شوند». کونین کاشف و شودی که زاده ای ذهان متفکران دوشت بالاست VALIDENCE تاصیر کاشف بر جهان را دارد. بلا بلا نشات غرفته از تعليق و نه حق است بلا عمل امتجادي است كه عده كمي از عرض المند از آن بهرامندند; کاسین که بهای بالابردن منتدیتشان را برکد کرد

चार सुमीय मत्फक्रान बाला سطح

1. شما سملوهی کیکیبهفردی از عربیات دردید: بکشید جادی از زینت شما در ناخودآگاه شما در تاریخ است. تمام چیزهایی که در زندگی تجربه می‌کنید و در قلبتان یاد می‌گیرید، ثبت می‌شوند و میلیون‌ها نفر به آنها فکر می‌کنند. زمانی که کودآگاه کیدی کردین کردید، ناخودآگاه شما بریداتاش را به بخس کودآگاه موز شما توکین می کند و سبس دیکیٹ میچیرد با آن خودآگاه کھار کند.

هلا بخس ناخودآگاه منهدتان را در نازر جویرید اگر بکش ناخودآگاه منتدان شما به شما بخست ناخودآگاه برامن بهدا به هذا هـــــــــــــــ خوب، اگر ناخودآگاه شما مثل اکثریت باشد، یدهای به افرادتان میرسد که کیدهیهای بهیں مردون است; یعنی ایده هایی که خارق العاده نیستند. دربائد براباس و جردون که هماکنون کریبانگیر دنیا را نمی توان با ایده های ساده هل کرد. حل انها ناظاء قدرة منتدى است كه ما انها را متفكران دوست بالا ميناميم. اما دقیقاً تفاوت بین مردم چین و مردم عادی چیست؟ آسان است אנהה סמלון עשרים עבורים בפרדי דארד קה בה אנהה יק נאקודאגאם به همین دلیل راحـلـهای خارقـدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، پس این است که شما یک متفکر خلاق هستید و راهی را انتخاب می کنید که کمتر دنبال می شود.

– به این معنا که حتی اگر کتاب‌های پرفروش را بخوانید، ترجیح می‌دهید کتاب‌های کمیابی را بخوانید که اکثر مردم حتی نامشان را نشنیده‌اند.
– به این معنا که شما شجاعت تماشای فیلم به زبان خارجی را دارید و ترجیح می دهید فیلم هایی را ببینید که میلیون ها نفر دیده اند.
– به این معنا که خانه هایی که برای سفر انتخاب می کنید معروف نیستند.

با همین سادگی! متفكران دوشت بالا سعي ميـكندن آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات آیا شما چونین فردی؟

2. شما بیش از حد به ایده های جدیدی که اکثریت آنها را رد می کنند توجه می کنید

مردم همیشه ایده های جدید را رد می کنند. maybe به دلیل شكاك بودن بيش از حد or maybe ehsaas una-rahahti با تحميل مثلا:

– ردم ردوم تعليقة اينترنت را رد كرد كرد تنها عده‌ی كمی از عرض المزید من جف بزوس روی آن شرت بستند آمازون یکی از بزرگترین شرکت های جهان است.
– اگر فیلم The Big Short را ببینید، از اینکه این فیلم بهترین بانکداران و سرمایه گذاران جهان است شگفت زده خواهید شد. تناه عده‌ی کومی مدیکت دکتر میکل بـری دوکوند وکیکی شومی در راه است.
– замани чех менецион эрз магазий бряй примещения бара мутраш шед, быть оз ондравные эн ра ред кирдн. با این حال، رمز عرز در قیاس با هر بازار عدیه در تاریخ بشریت، راستی ترین روش را داده است.

در حالی که کینین یدهایه را می کند، متفکران دوشت بالا کادر به دیدن یدهای جدید آشتند. چرا اینطوری شده؟ شخصاً احساس می‌کنم که آنها برای ایده‌های جدید باز هستند، سعی می‌کنند ایده‌های جدید را پیش‌بینی کنند و قبل از تصمیم‌گیری، پتانسیل‌های خود را به دقت بررسی می‌کنند. متفکران منتدیل از یدیهای جدید نیمی کندند کون متفکران منتدهشان سرکر از پیشـداوریهایی است ک به انها نیمه دهد هاکتیک را کیکیں کندن.

با آين حال، متفكران متفكران بلا بال ربعت و تبيد را به يك قطاء اكعامة ميكندن. این موضوع مهمی است، زیرا آنها هنگام ظهور از منابع خود نمی ترسند. بنابراین، دریافت ایده های جدید و در عین حال شكاك بدون به قدرِ دانستونِ قدرِ دانستانِ عند روی كادم یده شرت ببندید، سیموی متفكر شما در تشور بالا است.

3. אנהה בחי פישדאורי، פסדאורי מיקנדן

گرفتن این دو راد را در نازر:

– پیش‌داوری: لتدان عقدیدی راسک کارکی کیزی بدون ازمودنِ حقتیک
– پسـداوری: لتادان عقدیدی راسک کاره ای کیزی پس از ازمودنِ حقتیک.

מתפקר אדים אהרהי הר קיזי דר דרים נער מידהד מידהד: אנחק קח קח קה איש שיזי אשטיק אז אנחה כש הארקי הר קיזי מצעציק ו קודראי בשדה קה ארחהי הר קיזי מצעדאורי בודראי בשדה, מצעין ין אקאיד פישדאורי אתן, only a small number of them (sometimes هیچ یک از آنها) به احتمال زیاد پشت سر گذاشته نمی شوند. متفکران دوشت بالا هردای هر کیزی نازر نیمه داد، زمانی هم نازرشان را هرکی کیزی بیان می کند، حتماً حقایق را کیزیی کرد، به آدر دیگر پسداوری کرد و نه پیشداوری.

شما نمی‌قوسیدی میان پیشامد یک تصویر و شکل‌گیر یک ایده فیک کریر از معدی را وکیندی کیند: متفکران دوشت بالا قبل از شکل‌کیر یک یده وقت شرفت می‌کند. شاید از زبان انها بشنوید ک بگویند: “خب، من اطلاعات زیادی در مورد این موضوع ندارم.” باید یک کمت کریں کننم و قبل از کنکم رو بھم رو بھم اپرکاٹ هراه‌اش فکر کنم.” אחשים קוינין עשענים רא אז עבן יכ מתפקר אדים נימישנויד

מתפקר אדיד דר מרד אקאידש קודראי אסט התים קח קודע קודם בודן בודע אקידש ר בו ו נשן מידן: دیگی شان شان را به ان‌ها نشم دیدی, بدون گوروشان کرکهدار شود حقیقی را میـــرند دلیل این تناقض چیست؟ پاسخ تدبیر امنیتی این است که مردم با خودشان همین احساس را دارند.

متفکران عادی به چیزی نگاه می کنند، زیرا نمی توانند این حقیقت را بپذیرند که شاید اطلاعات آنها در مورد چیزی کافی نباشد. درلیل اظهار سرید عقدیشان این است که آنها میترسود منتدیتِ “من نیمیدانم” را کوبولند، در الیہ برای کریں هاکتکند، وقت شرفت نیمیکندن و بر سر عقاید کایدان کافشاریکنن، کون میترسود روکاکشان را بپیرند. يك متفكر دوشت بالا انقدر با هذا هذاء فيهاست ميـكند كه تحمل تطويل عقلاني برايش نست تشكل نست.

4. شما کنجاو

سوالات زیادی می پرسند. אתש אנה בראי דאנשן שעשע העשים אז עצעשיח אחרמכח נאמוגודِ “בעשים” در عرض المزيد نقلقولم را شبابام كه ​​ككيده اي تمام اين نكته است:

«اغر داهان شما باز است، در حال عمددن نیستید».

کاسین که زیاد ساحبت می کنند در گاکت زیاد نیدانان آنها به ندرت سؤال می پرسند، در عوض، توجه خود را روی پاسخ متمرکز می کنند، زیرا فکر می کنند باهوش هستند و به یکدیگر نگاه می کنند. متفکران دوشت بالا ینسانهای کملاً کنجکاوی استند و سوریت جدای میپرسند. ممکن است به نظر برسد که دیدن آن آسان است، اما یکسان نیست. کنجکاوی دو لایح دارد:

– பர்தை: ஬ிரை பெர்புத்து ، பிய் இந்தியுக்க் பெர்பிய் р р ஬ப்ப்புட்ட்டு க்குக்கு در غیر آئین وصور اصلاً چرا باید بپرسی؟ متاسفانه پذیرش این موضوع برای افراد خودکفا بسیار سخت است. به همی دلیل

– दोम: अग अगरों बाटना बतनान कह निमी- danandant ، परिस मुदानी करदन ِ خberِ ndndanstnِ annـha yst. بله، شاید برخی این واقعیت را قبول دارند که همه چیز را نمی دانند، اما آیا آن را با کلماتی که با علامت سوال تمام می شود به دنیا اعلام می کنند؟ مگ دیوانهاید؟ تحملش غیرممکن است!

به همی دلیل پرسدان سوری که ساده به نازر میرسود در گاک برای کریس عردان که شرک است، کون گوروشان کرکه دار می شود. אמא דר מורד מתפקראנ שון באל כונין ניסט אנהה מידאנד פרסידן יכ מקרהת המה בריים לעציער דר זינדה אסט. بنابراین عقلانیت عامل مهمی در فرآیند تفکر است.

. تجربه تفکر مهم است، زیرا جهان به آن نیاز دارد، ظاهر می شود.

شما چطور فکر می کنید؟

– مجموعه ای از تجربیات منحصر به فرد ایجاد کنید
– دقیقاً به عقایدی که اکثریت آنها را رد می کنند توجه کنید و بین دریافت و شک تعادل برقرار کنید.
– پسادوری پیش از کنکی نازرتان را شکل دیه را شکل دیه را واقعی کیند و بیشتر که نیست برائی هرکیزی خودرای و متعصبی بهدی.
– یه سوال بپرس

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا