مجله ورزشی

عکس | ارسلان مطهری؛ گیتاری که جای خود را به اشک داد!

به لوتور اختبار خبرانلاين; آرسلان موثری دروز گل خانه истеклаль коспайл персполис را بخ سامر गली कह अगर पुरुका हैसेन हैसीनी नुबुद मितानस मैसर बरद बीबोशान शूड व वारिती दूचंदान हुम पिड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड

متاهری در کریدی این گل توکانی را زد که همین کند ماه پیش در لیست مازاد استدلل کریپ و تا استانی کیه را زد هم رفت هم پیش. نبور 72 ابیها که بارها از عشق و اصولاً به استقلاد صحبت کرده اند اما در علی مندی شد و زیبت را به سود خود داد.

a

عکس  ارسلان مطهری;  गितारी कह जाई होड रा बह श्क डाद!

نوازنده گیتاریست روز اول برای اولین بار منتظر بود و در ابتدای نیمه دوم روز برای لحظه ای گریه کرد. و با این گل به ریکد کار کل زدی در تاریخ دربی ریست و در کنار فرهاد مجیدی.

عکس  ارسلان مطهری;  गितारी कह जाई होड रा बह श्क डाद!

بیشتر بخوانید:

258 258

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا