مجله حوادث

پایتخت چند روز دیگر آب دارد؟


amsalam وارد سومین سال کوکسالی شفت شده میزان بارندگی های پاییزی 60 درصد کمتر از پاییز سال قبل و بسیار کمتر از پیش بینی ها بوده است. گولم لوگرین پنک سدی که تهران را تعزیه می کند، به 300 ملیک مترمک کے کے کے همہ آین ایزنہم کہ سلاوت نیست. هماکنون منزارت برای تامین تجهیزات مورد نیاز پتفتن در اختیر کشاورزان کارد را وارد مدار کرده و از آب اختلاتی پنج سد و کاههای بنداد، نیاز تهران را تامین می کند. بيش از سه مليون مترمكعب نياز رائينا تهران است كه بيش از يك مليون مترمكعب از كاهها هردم ميشود.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا