مجله علمی و پزشکی

رویای فضایی ژاپن نابود شد

کاوشگر یا ساعتلی OMOTENASHI پس از جدا شدن از ابر موشک سلس با کورکی کریں روبره شد زیرا در کیشتی کریست به کورشید. در روسلة پنل های آن رو به خورسید نوبودند و همین امر فوکستی برای کرگ بتریه هایش را تحت تاسیر کارد داد داد.

ז נחע קח ט טים ט ספטל ספטל ר א א קנד ، דר של נ שדע ש ש בר פר ק ר ר ר מ מ דר דר ר ר ר ר ד ד ד ר קדן קדן קדן

در شورت فرود المزيد OMOTENASHI روي mah، جابون پس از روسيا، و کين به کافرمين کيشوري شد مي شد که به تشور قيشري است.

رویای فضا در ژاپن نابود شد

Tatsuaki Hashimoto رحبار آن برقاطة در يك konferenzi khabare كه پس از حذف فرود در mah مقادة شد، عبداهاي معلوتها را نرازاء كورد تطبيق كرد.

به کوگر و آن کاوشگر با کست 5.6 میلین دیلار کے کے OMOTENASHI یکی از 9 ماهواره مجموعه مکعبی است که هفته گذشته همراه با کپسول اوریون و موشک SLS، ماموریت آرتمیس به فضا رفت. می داشت

קארא בוד אינ קאושגגר מצקן מצקין משין יפאפון בריא סאקט

JAXA در توییتی نوشت: نمی توان دروب با فزا پیما کتکت کرد و کوک کیں کیں شد مانور فرود روی ماه (DV2) قبل نطم نیست

در آئین میان ریکیں در کاوشگر در حال نطم است

5858

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا