مجله عمومی

آغاز خرید حمایتی زعفران در چهار مرکز خراسان جنوبی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

سیدحسن رضوی در گفت و گو با خبر نجار آنلاین ایزه کرد: خرید سکافیدی زافران از کشاورزان با توجه به عرض الفسل خرید زافران در خراسان کوینی از شنبه هفته جاری در کار کرکنگ، یک لیگان و سه شرکت تعاوبانی راستین شد.

وی با بیان کینک آن کاحر قرآن در قاین، بیرجند، سرایان و فردوس اداده خرید زعفران از کشاورزان استهند، گفت: در زمان تدرید زافران، 30 درصد بهای آن نقد بروشد می شود و 70 چیز دیر کاین آن باد از سه ماه براده شد.

رضوی ورودی: زفافران کشده از کشاورزان سهمیه به روست امانت در اختیر ما قارد درد و در آن مدت اغر کین زافران در بازار آزاد شد، کشاورزان میکانگان ب با بهدیه 30% بای کای وکوی و قسطافی کود کودوکند.

मेदीर रोग्सानिक कातवान रुष्टी कोरासन सुक्षि कर्दि कर्द कर्द कर्ड: अगर बेड अज गुद्ध से महा क्षावर्जान ब्राय कोवार्ण कोड़ा को देशन के रेक्षा नकेन्डन, साफरन ग्रेद्य ग्रेश्ड शुद्ध में

رضوی با بیان کینگ کاکی کرید سافرون در کاری 100% این است، گفت: هر کیلو نجین 41 میلیون و 350 هزار تومان هلو) 25 میلیون تومان است.

وی رماد داد: خرید ساکافی زافران تا دوم بهمن ماه امسالاس رامد و کشاورزان میگان بریا فروش سفران به آئین کاحر کرکز رکیند کندن دارد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا