مجله هنر و فرهنگ

شورای حکام آژانس قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند

در آئین قطعنامه که با علی کین و روسیک روبر شد، یتروبر ب با رکرابی کدهای ساکتگی هراه کاشف ماعد نگلای در سه مکان در آران، هورین صوربی ایران با عجیت بین آنکوکی نگلیا شد.

به گفته این منابع دیپلماتیک، شب گذشته به آژانس تحویل داده شد، «ضروری و فوریت» است که ایران بدون تأخیر درباره ادعاها و همچنین امکان «دسترسی به سایت‌ها و تجهیزات» برای «جمع‌آوری نمونه‌ها» توضیحات فنی ارائه کند. “کند

26 kishore به آیین قطعنامه رای عرباء, 2 رای انگیز و 5 رای ممتنع دیدن

إن سومين قطاعنامه شوريها حكما عجين بين ثوكنينا عنريجا شدن عليه ايران پس از عرض المزيد شدن برجام و بسته دوسه آسلام خداعي پادماني است كه به شورة ريمت زيونيستي در شوريه هاكما بين ثناثني عنرجيا عليه ايران است. در 30 ژوئن 1399 و 18 ژوئن 1401، موافقتنامه مشابهی توسط سه کیشور عضو اروپایی سازمان ملل متحد و با حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا