مجله حوادث

بازداشت مردی که دختری را از خانه فراری داد

ریاس پلیس معیده بتپنت از دستگری امیل اغفال دکتر جوان در کوبوم تهران خبر داد

بر اساس این گزارش سیرهنگ علی ولی پور گودرزی با اشاره به مامور دسگیستری ارتش یک دختر جوان با تشریح جزییات گذشته گفت: دختر مفگودشادن ییک در جنوب تهران باعث شد پرونده در دستور تیم افسران اداره مقام چهارم.”

وی راماد داد: در تبریزی اریتری ماموران شد که آن دکتر جوان از سوی یک مرد جوان مرد اغفال کار کریت و از خانه متواری شده است.

رایس پلیس معدی بتپیپن به یک پیس کویت هویت مرد جوان از سوی ماموران سیمان گفت: ب توک به سلیستی به و پیک فیلمی کیمین، سریا کارآهان وارد امل شیدن و ب با بریمی و شابان و روزیک شابان روزی مرد جوان ر کید کرد کید. در مرحله بعد ماموران با استفاده از روش های جدید و مخفیگاه های پیشرفته در جنوب تهران نیز شناسایی شدند.

وی وردید: maumoran پس از اینکه از این دادهای محم به کسب موزوجه های رایز کولینی راه محال نازر شدن و در یک اپربای کاربتی را دستگر را دستگر و دھتر جوان را پیدا کرد.

اخبار پلیسی امروز:​


دستغری 70 تن در کاک کن با جرایم کش در جوب تهران


پیاین نکه عدم‌ربایی یک زن و دکترانش با مرگ دکتر 3 ساله

رياس پليس مائده تهران بزرك كرد: متهم پس از انتقال به اداره پايگاه چهارم آگاهي در تحقيقات اوليه به جرم اغفال دكتر جوان در فايزي مجازی متففر شد و گفت كه ميكشه با دكتر جوآن. پرونده متهم برای سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا