مجله عمومی

ظهور و سقوط کمونیسم – مجله رز

بر اساس ایدئولوژی کمونیسم در کل کشورهای مسلمان و در آن زمان تحت حکومت شوراها، تمام مساجد و زیارتگاه ها یا به ویرانه تبدیل شده و یا از کار افتاده و مراسم سنتی اسلامی و مسیحی را انجام می دادند. مانند ختنه برای مسلمانان و غسل تعمید برای روسها حرام اعلام شد. از نظر کارل مارکس، متفکر آلمانی قرن نوزدهم، مارکسیسم را بنیان نهاد و توسعه داد. دید مرکسیسم از دید مرکسیسم کیز بیش از رجانی هایی اردای و زجوای در عمل می دانست و می گفت تومی ادیان و زاحب کشدنی کینیدین.

ژوزف استالین رهبر شوروی نیز دین را مانعی برای پیشرفت بشر اعلام کرد، بنابراین دولت های مارکسیست-لنینیست قرن بیستم، از جمله اتحاد جماهیر شوروی پس از ولادیمیر لنین و جمهوری خلق چین به رهبری مائو تسه تونگ، دولت خدا را در قرن بیستم قرار دادند. پس از یافتن کمونیست ها، جهان عملاً به دو قطب سیاسی، نظامی و فکری تبدیل شد و بسیاری از کشورها نظر اتحاد جماهیر شوروی را داشتند و این ایدئولوژی در هزاران کتاب، نشریه و روزنامه توسط کمونیست ها منتشر شد. نظریه پردازان در اکثر کشورها حتی با حضور افراد وابسته به آن ها در سازمان، بین المللی بود، منتشر و منتشر شد و هزاران روشنفکر را به خود آورد و صدها میلیون نفر به آن پیوستند و ملت ها را با آن مواجه کرد. چالش بزرگی که علمای دین را وادار به پاسخگویی به شبهات خود در باب خدا و معنویت و آثار کرد. هذا عده اي از متفكران دينداران سعي كرد ب عناء تفصيرها سوسياليستي از دين، فيرة جديدي از دين را نشان مي دهد تا فيرة جديدي از دين را نشان مي دهد تا فيرة جديدي از دين را غريند و تا قداء مدينه هم موفاق شد. دين را نشان دين…

در این وضعیت، هفتاد سال در ربع چهارم سال، جهان تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نیمه دوم قرن (1991، 1370) ادامه یافت و اگرچه هنوز در چند کشور از جمله چین است. در مسکو و از عز دين علام بسته شد، اما با فافي عافي تعريو ها يکونيستي ها کومونيستي و نفضة فازي باز بري کمونيستي بري کينيستي فروريکت است. ها هي رخي كه هزب كومنيست بريشان كرده بود بردها با تطبيق خانه هي لنيني غرب به مسجد و يا نامازخانه مي كرد; و إن حالت همتس، هذا در زمان وج ريمت كومونيستي نيز ودست و در محل هاي دوردست و در دهكده هاي كوهستاني اسياي ميانه و قفقاز، دين اسلام كود را دوام داد در زمان وج ريمت كومنيستي نيز ودر هي دوردست و در دكده هاي كوهستاني. آسیایی میانه و قفقاز

هفتاد سال مبارزه برای دوری مردم از دین و اعتقاداتشان که در زمان شوروی یا چین به شدیدترین شکل انجام شد جلو ين ملون و تنزيل را غربت را فترى را حبر ام به شدان دشدن و جبار اكنون قرن پانزدهم سال در شرايطى آغاز مى شود كه علاوه بر حفظ چند ميليارد نفر از متدينين فرستاده شده به ملل، هر روزی افراد جدیدی از حالت بی دینی به دین می آیند و مؤمن می شوند و شریعت را می پذیرند.

به نازر می راسد سده پانزده، سده دینداری est، به شرک که تولیان دین با روش های هی لہیں و کے کے کے و کے کے ہے ہے

6565

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا