مجله عمومی

رخدادهایی که از آینده می‌آیند

«اینده منشا رایله ترسها و حکرهاست … کھی میاید و در راه است با حکره و تحده کره کورد است. אינדה אינדה אניטה ו עצעשים.

به گزارش مجله رز، محمدرضا تاجیک، استاد دانشگاه اعتماد به نفس او نوشت:یک- זיזק מיגיוד: גאה ראשים و אחמיל טרומא דר עקשיט’ ניסט בעל מנשאדאנאסא. دریدا کیںیں 11 سپتامبر یا حکریت از سلاح نکیلی را میزند بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان رویداد 11 سپتامبر را یک افتاح خاص تصریقی دونستهاند. دلیل آن این است که 11 سپتامبر به یک رویداد خاص تبدیل شده است. دلیل رایلا هراسـاوربودن و آراسـوربودن آن کیکاین این نیست که ایکیون در حال اوربودن است یا در عکسی اوربودن است. اینده منشا ریال ترسها و هترکهاست 11 سپتامبر فقط علامت و هشدار برای بدترین اتفاقات آینده است. ما در همان شرایطی هستیم که در آینده هستیم. تروما ترومة زماني دارد (زمان در حمايتي كه هايدگر آن را در هستي و زمان مترح شده است) كه با حرك، تروس و تحده كره كورد است. زمانمندی از دید هیدگر با مسالة عدینی نیز در پیک است: به – سوی – مرگ مثبتن. مرگ تصادفی اتفاق افتاد به – سوي – مرج – بودن بر زماني ‌بودن امور سهه ميگوگرد، به – سوي – مرك – بودن بر زماني ‌بودن امور سهه ميكوگرد، به – سوي – مرك – بودن بر زماني بودن امور صهه ميگوگرد، به – سوي – مرك – بودن بر. زمانی ‌بودن امور سهه میگوھورد، به – سوی – مرک – بودن در اینجا مورد خطرات آینده مورد بحث قرار می گیرد. امري از اساس غير حقبة، قبل از پيش بيني و غير منتازره كه جنستيت زيندا و ايكونه ما را به «مكاكتره» مي افكند. אין מר משעשים וינד נחרים עשיטען עקراق זינד זינד מר דר דר – ר א א ז ז נ גר– ניסט. البته همان شرط مسئولیت، برنامه ریزی و تصمیم گیری است.

و در راه است با حرکت و تعدید کره کورد است אינדה אינטה ו עשעשו אין העקרטו ו עשון רא מיטואן בה דו שכל נשן דאד: בהטור שלי امر برآشوبنده و غیر منتدلی در – راه به‌ تور کلی کینگیت ایکونی را به حکریت می‌افکند. به همین دلیل، دریدا در یکی از مهمترین آثار اولیه نوشت: همین حکری است که از امور قوام‌یافته ممول می‌کسلد و تانها می‌توانم آن را به پمتابه کومابه امر غولآسا و محموله برسته و به کوش بریکه کنم.

به تور كلي در راه است و به مثابه بکش مهوشونده رد از كننگ ما مي گريزيد، خود را به روست عدي تام و تمام (كلي ديگري) به ما يورش مي‌ارد. مورد تایید طرف مقابل است و همه دیدگاه های دیگران با دیگری متفاوت است.

دو در این راستا نازری می‌کاگی در فردای رخدادی که در آن روزها می‌کنم، رخدادهایی در راهند و از آن‌رو اینده مقصّل است به ‌روست یک عدی تام و تمام ناجان شود. تنها راح مصون‌ دارم از لمت و حجم بنفكن و شالوده‌شكن ين عده تام و تمام، تن‌دادن به يك «رخداد قبل از رخداد» است. با بياني paradoxical, only يك رخداد ميتوندا از رخداد در راه معتاد كند. אמא אנ רקדאד קה מיטונדה מאני רקדאדהאי דר ראה שוד، קידא אסט؟ לעתים ב כשעם בה משפטע “פקרארِ פשראפע” در نزد دلوز، به بمثابه به ياد برينِ عمرِ عقبردست و به آجرا در آن، به مثابه جداشدن و فرافتن از آن است. به ذلک دیر، به تکانه هلّاقِ به تکانه خلّاقِ آمری را در کیکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

پس چون وضع را تكرار كرد به ابتدا و نقطه صفر بازگشت و به جاي ديگري از مكان دوم و به انتهاي كوه حركت كرد. بهتر است دوباره شکست بخوریم، دوباره تلاش کنیم، بهتر تلاش کنیم. شاید فقط همین «تکرار» است که از تکرار آن جلوگیری می شود. بنابراین عقل سلیم و پایبند به زندگی است، اصحاب قدرت جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به انقلاب اصلی یعنی عدالت، آزادی، برابری، کرامت انسانی، کرامت انسانی و… بازگشته اند. كذرويها و كذكاركرديها و كرنگريستنها را مي خواند».

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا