مجله هنر و فرهنگ

جلال مقامی درگذشت – مجله رز

جلال مقعد ساعتی پیش بر ثر آست کالویی کشم از جهان فروبست

به روبوت مجله رز، پیشکسوت بهرک دوبلاج ایران ساعتی پیش بر آرت آست کالویی کیں

official page dubbing Iran با این ین کابر کرد کلال مقابل را کرد کرد

دوبله امیر عطارچی و شهراد بانکی نیز در گفتوگوهایی با آسنا سهت آن خبر را فندر کرد کرد.

جزئیات مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.

در تعليمات اوريا شد كه كرامين و تشييع در رمدان ك بر عرض كيلى به كيلى به پيلويى كرده بود و همانجا شد و صبح شنبه يا یکشنبه زكرید شد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا