مجله علمی و پزشکی

انتشار نماهنگ «محیا» با روایت داستان ۲ پرستار

نماهنگ داستانی «مهیا» به مناسبت عیام عرباین حسینی منتشر شد.

به روبوت مجله رز به نقل از للگانز عنامیر زامیر، نماهنگ «مهیا» داستان رافاکیت دو پرستان را به توبر میکشد که برای بردان به سفر کربلا در عرباین حسینی برابین حسینی برابین مجراوی و اکاپرکی میشوند.
«محیا» سعی دارد در آئین نماهنگ ادای به کادر درمان و از خودگذشتگی و فداکاری اینان در هیته جوسی و زینت صیریعشان دلد بهده.

نماهنگ داستانی «مهیا» با سادی بهار نوهیان می شود
آن نماهنگ به درجابری امیر انجهزیان و پردسکندگی نازنین پیرکاری و عنه سازی نیما العلامه و ب شعری از محمد حسین ملکیان و پردزین و طریدشد شده است.

سلمه تشهد اسلام زامير سعي به تعريف نماهنگ در حوضان زنان بديسه دارد.

نماهنگ «محیا» را میکوزندی در زیر عرض المزید

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا