مجله حوادث

همسر شلیر رسولی: گوران باید اعدام شود


سلام شهیدی همسر شالیر رسولی گفت: خود شالیر را باه لب پنجره بود و عواه کموق میکشت. کوکه ها با فریدا از و میکشتند که کشنا را باین نندازد אנהה מיגופנד קה פליס אלאנ מירסד و קשי זראת נימיקרד דר כון או אחרים דעד ו בעד העמ חושערה דעדנד ק שליר אז פנזר בהערה אנה מיגיויד קה דר קולטה אחר גוראנ ב או שלגע שדע ו דר אינ שכליעדעור

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا