مجله علمی و پزشکی

تشکیل تیم ملی مدیریت پرستاری در بحران در وزارت بهداشت

کمک پرستار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به حادثه این بیماری، آموزش پرستاران، آموزش پرستاران، تیم پرستاری کنترل و مدیریت حوادث و بلایا تشکیل شد.

بر اساس این گزارش دکتر عباس عبادی در اولین دوره مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا گفت: برای ایجاد تیم ملی پرستاری در بحران از دانشگاه های علوم پزشکی، پرستاران دارای مهارت و تجربه در زمینه های تریاژ، ICU و … مراقبت های اورژانسی در سه دوره آموزشی پرستاری» براشین به روست توریتو و تعریق بیند.

و گفت: «پیش از دین دو دوره 3 روزه بری 65 نصارات سهده و این سومین دوره است که 35 نفر به مدت سه روز در حال حتانگا است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: پس از اتمام سه دوره آموزشی گواهینامه صادر می شود.

بنابر علی وبدا، وی در پیاین تکتکرد کرد: در زیدم براشینی، پرنستان تعدید دیده دوره پرنستاری براشین، کھیل کے کے کے ہے ہے ہے

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا