مجله علمی و پزشکی

نجات معجزه‌آسا از مرگ با هدیه‌ گرفتن اپل واچ!

به روبوت اختبار اخبرانلان، اپل واکی که دایدود لست در تولد 54 سلکاش، از سرامش سارا هدیا کرد بود، زیداش را نجات داد.

لست، باعد از اوزاز اپل واختر ترتد ريتم غير عديد قلب قلب خود مي شود اپل واچ تعداد ضربان قلب را 30 نشان می داد و ریتم آن باید بین 50 تا 100 باشد.

the woman lists، با دیدن این شماک به و عرض المزید که بری کھاب به میستیک کند. پس از انجام آزمایشات با بیمارستان تماس گرفتند و قبل از اورژانس آنها را برای عمل جراحی آماده کردند.

به در تي 48 ساعت در معرون حركت شفرت است كالبودي بود لست می گوید زیدنده اش را به سباورش مدیون است او با کمک اپل واچ و توجه به نشانه های حیات توانست مرا از مرگ حتمی نجات دهد. כרא ככ כבל אז אן היק שחטע אותין בראי רכשע ב מצקיסט מעדעתמט

5858

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا