مجله اجتماعی

ناامن شدن مرزها برای قاچاقچیان و گروهک‌های ضد انقلاب

the commandant of fraja از insecure شدن مرزها برای سکاکیان و کروککی کیں کیں کابر کابر

بر اساس این گزارش سردار حسین اشتری پس از بازدید از نمایشگاه دفاع و الکترونیک جنگ، وزارت دفاع و بازدید از دستاوردهای دفاعی گفت: به شما عزیزان تبریک می گویم.

اشتری ادامه داد: امروز اقتدار نیروهای دفاعی نیروهای مسلح به ویژه نخبگان و فرزانگان مرزبانی، رونق در وزارت دفاع به حدی رسیده است که تنها نقطه قوت نظام دفاعی نیست، بلکه دشمنان دشمن.

commandant كل نسامامی کیشور عربت: آین مستفتیک ردوم عزیز ما و فورکا استمیر است که مروز قدرت دفعین جهومری اسلامی ایران، یک کودرت پیدل زدنی و بسته در بروگو و حوزا بین ملتم هست.

بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای سماکچیان وگروهکهای کتدی کیں کے کردہ کردہیم

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا