مجله عمومیکسب و کار محلی

نرم افزار برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

تغییر استراتژی نگهداشتِ مبتنی بر فرمهای کاغذی یا اکسل محور به پلتفرمهای دیجیتالی که موجب سادهتر شدن انجام فعالیتهایی چون پایش و ردیابی، ثبت کارها، تحلیل روندها و برنامهریزی برای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات میشود. با توجه به الگوریتم پیچیده ، خاص و غیر تکراری هر یک از فایل های لایسنس ، توضیح این نکته ضروری به نظر میرسد که این فایل در شرایط خاصی از محیط امنیت اطلاعات تولید شده لذا هرگونه تغییر در محتوای فایل لایسنس ، مطمئنا فایل مذکور را از صحت خارج کرده و عملکرد آن در سیستم نرم افزاری مرتبط جهت کاربری مورد قبول نخواهد بود. با متمرکزسازی دادههای تجهیز مدیران نگهداشت میتوانند محرکهای موثرتری را ایجاد کرده و با نشانهگذاری دقیق بر روی موضوعات برجسته، کارآیی تجهیزات را افزایش و زمان توقفهای ناشی از خرابی تجهیزات را کاهش دهند. علاوه بر این برای تیم نگهداشت نیز این فرصت به وجود خواهد آمد که بیشتر وقت خود را به جای اقدامات داخل صف کاریِ پرفشار ناشی از توقفهای برنامه ریزی نشده، صرف فعالیتهای پیشگیرانه کنند.

اگر این شیوه برای کلیه تجهیزات مورد استفاده قرار بگیرد، خرابی هر تجهیز مهمی میتواند منجر به بروز توقفهای طولانی در تولید شود. اگر قادر نباشید به درستی قطعات و موجودی داخل انبارهای خود را پایش و ردیابی کنید یا این که برای پیدا کردن یک قطعه مجبور به صرف زمان زیادی باشید، این میتواند به شکلی جدی باعث تاخیر در برنامهٔ تعمیراتی و نت با برنامهٔ شما شود. جایگزین کردن پلتفرمهای دیجیتالی به جای سیستمهای قدیمی نگهداشت به شما این امکان را میدهد که به صورت خودکار میزان موجودی خود را بروزرسانی کنید؛ و بدون مراجعه به انبار متوجه شوید کدام قطعات به چه تعداد در کدام بخش از انبار شما موجود است. امکان مشاوره جهت پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات و … بسیاری از سازمانهایی که از سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دادهاند از دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات (نرم افزار CMMS) برای راهاندازی دستورکارها در موعد مقرر خود استفاده میکنند.

تولیدکنندهای که به دلیل عملیات نگهداشت اضطراری نمیتواند محصول خود را در موعد مقرر به مشتری تحویل دهد، غیر از بهرهوری در حقیقت اعتبار، صداقت و کل کسبوکار خود را به خطر انداخته است. هنوز در سازمان، نرم افزارهای موردی و غیر جامع استفاده میشود و به نرم افزارهای پشتیبان نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت (CBM:Conditon Based Monitoring) توجه شده است. کاهش قابل توجه بهرهوری تنها مشکل ایجاد شده به خاطر افزایش زمان توقف تجهیزات نیست. مثل همه رویکردهای نگهداری و تعمیرات، در اتکای تنها به نت پیشگیرانه نیز معیابی وجود دارد. نرم افزار CMMS به عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری و تعمیرات، یعنی دادهها و اطلاعات مرتبط، اهمیت دوچندانی در فرایندها و سیستمهای نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) خواهد یافت و شاخصهای کلیدی نگهداری و تعیرات (KPI) نیز مؤثر خواهد بود. فرایندها در حوزه نگهداری و تعمیرات نیز از همین قانون پیروی می کند. سرگردانی در یافتن مستندهای مربوط به تجهیز، انجام وظایفی خارج از دستورکارهای مدون و جستجوی مداوم بین دستورالعملها همگی میتوانند منجر به اتلاف وقت و اشتباهاتی شود که تداوم چرخهٔ توقفها را به دنبال خود دارند.

این اقدام به تیم نگهداری و تعمیرات امکان اتوماسیون بخش زیادی از برنامهٔ زمانبندی خود را به عنوان یک عنصر مهم از سیاست نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه میدهد. اگر برنامهٔ زمانی PMها به طور مرتب کنترل و ممیزی نشود و بهبود نیابد، امکان رخ دادن «خزش PM» وجود خواهد داشت. دیجیتالیسازی به معنی توانایی قرار دادن همهٔ منابع در یک مکان واحد، دسترسپذیر کردن آنها برای همه و استانداردسازی شیوههای اعمال برنامهٔ نگهداشت است. ماژول کنترل موجودی در نرمافزارهای نگهداری و تعمیرات راه بسیار مناسبی برای تیمهای نگهداشت است تا بهوسیلهٔ آن با صرف کمترین زمان هنگام انجام بازرسیهای دورهای یا تعمیرات از سطح موجودی قطعات در انبار اطلاع کسب کنند. ادغام این ابزارها با نرم­افزار CMMS(مدیریت نگهداری و تعمیرات) به شما این امکان را می­دهد که از این داده ­ها برای تنظیم دقیق فرکانس فعالیت­های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که برنامه­ های نگهداری و تعمیرات از منابع کارکنان تا حد امکان به طور مؤثر استفاده می­کنند. امکان تحلیل علل ریشهای (RCA) در نرمافزارهای نگهداری و تعمیرات این فرصت را برای تیمهای نگهداشت فراهم میکند، که با جمعآوری دادهها هنگام توقف و خرابی تجهیزات علل شایع این رخدادها را مشخص کنند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا