مجله حوادث

مردم استان تهران از حاشیه رودها فاصله بگیرند

مديركل براشان براشان استانداري تهران ب ايكت به سدرون عريمي زرد هوائنيسي گفت: از مردوم ميبهاي از بريك رودها ساخته است.

بر اساس این گزارش حاميد يزدي آنلاین، با إضاء به سدرون علي زرد هوائناسي ايگرد كرد: توجه به پيش بيني‌هاي هوايي از باد از ظهر یکشنبه 30 مردادماه تا چهارشنبه دوم شهریور ماه روش ابرهای همرفتی و بارش‌های رگباری موردانتز است.

يزدي آنلاین با بيان كے كے كے سامانه پيش بينى شده دمان و در شمال استان تهران به شمال استان شرك است گفت: در آن بہ به لہ کہ کہ کہ I warn you to stay away from the rivers.

مدیر کل براشنی براشان شاخصی تهران ورود: بیلمان علی به تمام عدنی سداد براشان براشان روست کرته است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در مقابله با مخاطرات به ویژه در پیشگیری از بحران های احتمالی گفت: امر با حتاقة منورها و سعونی تعدیقة حقیقة شد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا