مجله عمومی

«بی نشان» از واقعیت/ این کدام سایت خبری است؟!

نمی خواهم کار خوبی باشد که مخاطب تلویزیون با کار و فضای یک رسانه آنلاین ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و استرس رسانه ها با کار آشنا باشد.

در همین کسمت های پیمه، دو مشکل اساسی در سریال «بی نشم» به دفات دیه می شود

اولین نکته ای که تقریباً هر شب در سریال روی صفحه نمایش داده می شود و به نوعی بزرگترین خفته روی صفحه نمایش است واقعی نیست.

در حالی ک در اینگی کا و سایتهای کابری بیننده، کے کے و کسبهای لپتاب هرف اول را می زند و اسلا آزنه فزیده میدیای آنلاین است در دفتر سایت کابری سریال بی نشم کیمر تری از لٹٹ پاپ و کے کے دیه می شود.

توجه: میز به اندازه ای بزرگ است که در مرکز کتاب باشد و کارکنان آنجا نشسته اند.

حتی در دفتر روزنامه ها هم این روزها راه دیگری برای نوشتن به این شکل وجود ندارد و خبرنگاران و نویسندگان مطالب را شخصا تایپ می کنند و از همان لپ تاپ برای نوشتن صفحه یا سردبیر یا صفحه استفاده می کنند.

نکته بعدی این است که کارگردان از استخدام خانم خبر ندارد.

سایت های کابری و انگیزه ها نیاز به کیبندی هر روزه فقط طراحی اولیه سایت یا خبرگزاری در ابتدا همان روزنامه است.

अगर अका कुविद मुशासार मेडेयाय देश मी कैव؟ инфографиик ин рождения бх жизие мхм др информация программы на نمودار ха در سایت хай хабере шедь шедь эст.

البته دفتر مدیر مسئول سایت است و مسئول همه چیز به جز لپ تاپ یا کامپیوتر ساده!

ینها عصول علی ای بود که در سریال بی بینی بنینی دوستمی شد اما نشد

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا