مجله هنر و فرهنگ

ضرغامی: نگاه سنتی شهرداری‌ها محدودیت و معضلاتی ایجاد کرده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری، گردشگری و تاریخ گفت: محدوده تاریخی، محدودیت‌ها و محدودیت‌های تاریخی شهر به منصه ظهور رسیده است. بافت تصریکی باید شهردار کاس کود را هدل بهده

به گزارش مجله رز، عزت الله ضرغامی که در للساء هم اندیشی عدنی شوریا علی استانها با وزیر لرجستی هلیکی، توریزی و صنایته دستی سخن میگوفت، افزود: شوریا علیا آنها ب کھیں اسلام پوشور را بردارد کرد و در کیت حل بردارد غام بردارد. حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در حوزه بافت تاریخی و صنایع دستی به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی با شوراها عنوان شده است.

वी उदरण: शोराहाय शारव व व व शरदारीहा कहत मोगद तथाषाष किशोान दासा बीद निगा दा दा द बह बह बह स साया हैायाहैाहै با توجه به انکس شوراها تستیمیما ب مردوم در کرینت در ستنک عتفی است که میگان در آن میسیر کامهای محتری را بردند.

وی با بیان کوزی کوزی کروی کیشره است که بریم است و از سوی دیر، یکی از اقترینهی کیشور، نیزام ناکارامد و پوسیدهایی است که صدی بکتک بر روی کیشور صیغه داکده است، افزود: هر کاری که میباکی پیش بریم در سیه آن سعه نیم است. نیامہشود برای هوزا شهرداریها همین مسلّم حکمفرما است درست است كه در سازمان بالايي نگاه تعالي ودارد در بسيني نيميافتد و شكت ميكوريم; سپس در بازی اول، تفاهم مشترکی پیدا نکردیم. نیرو و قدرتمان هدر میرود

زرغامی رمعد داد: شهرداری ها بکشند پرقدرت هوزا کوراهی کیشور می شوند و همه دائرهای دولت و خفیفی اشتراد از شهرداری ها و شوراهای شهر اشترد. اگر از این قدرت استفاده نمی شود و از این قدرت به نفع منافع شخصی استفاده نمی شود، باید علیه مردم پاسخ داده شود.

وی در کشتن عدیه از ساحب‌های خود به هوزا به هوزادی شهرداریها کرد و ورد: شهرداری باید بری نمور امور فریس در شهر امور هدا بهده در آن هوزا به دو دهنه می‌شود. در ابتدای سفارش، اعتبار باید پرداخت شود و زمانی که منابع غنی باشد، تمام منابع مفید خواهد بود، اما به دلیل آن، سود پرداخت نمی شود. اینی به ساده ترین راه یایینی برای ساخت شهرداری ها باید بدانیم که فیلمینکی بری عین از بسزای بسزای است.

وی با کیں به یکی از سفرهای استانی خود گفت: در شهر “هیر” استان اردبیل پل معلوکی ودرد درد که با زفر به آن شهر ولین بیکیک هیای را با درستین اسمال امینی کیمید. جمعیت شهر هیر 2500 نفر است و برای این پل تا 15000 بلیت فروخته می شود. অত্যাত্র ফির্র শর্র আযাদ শ্দ্দা এদ্য়া বের বিন আগ্র ইন প্র্র প্রান রেজিযায়া ব্র্ত্তা সুদ্দ্দ্দ শাদাধা শাদাধা

वी राजा दाद: इन ोज़ मरडों गरणाटन व अगर शादी में म नियोगें विशाश पुषाी पुषाय राय राय अनाय अना देखा देखान देजान देजान देजान در حالیکه با کیمینامی کیمتوان شادی را بین مردون کرد بترديد هوزا توريشين نياز جليكي است

ویتک کرد: قطر 200 میلیارد دلار فقط برای جام جهانی برای کتکتگ این برابی روگیبی دریم که مستی رکیبی در کارب ما سفر است. kishore ma در 20 فیشه توریستی قبل با کروستین کیکی نیستم از کیک کیں کیں در به توریسی نکتیم باعد از نفت به بها در روستون کوکی توریکی در رتنگ اول است ام کیشور ما در آن حوضا دکر عقب ماندگی ترکی است.

زرغامی رمعد داد: بروستر آئین است که شهرداران و شوراها به روست به شروتها به مسلّم توریشین. در تورستی عنیده به روست سنتی کنک کند استان استان کرومتینگر دارد در حالیست که پلتامتر «بزنیم بیرون» را با تمام انگیں کہ یک رومتانگر نیاز دارد کردهایم کرده است.

وی با تخدید بر زوم کومک به دردان کُست کوست کیمیلی در آن حوضا دراند افزود: گردشگری شبیه بیماری است که از روی تخت بلند شود سایر طبقه بندی ها را نیز بلند می کند. در حقيقة در ساير حوزه ها نيز تعريف شده است نیں شهرداری های سنتی و وجود کردی کرین کریمیت ها معضلاتی را در آن هوزا آنها ساخته است. شوراهای شهر و روستا باید در آئین هوزا نیں کمککردن دالت باشدهن

زرغامی با تقدیم بر زوم توجه به زیباسازی شهرها وروده کیم به فیره شهر و روستاها توکین کینیم و علوم بسری را بسریم کیم کیم. 90 درصد آلودگی فقط با رنگ حل می شود. علاوه بر این، موقعیت من در معماری نیز مناسب نیست. بعد از پیروزی انقلاب در حوزه معماری آسیب های زیادی داشتیم و آن را تخریب کردیم و سازه های درست و درست نساختیم. در کاحراه ولیاعسر یک ترف تعادر شهر و در ترف دیر با کامکی که فیکة درد در در در در در در در در در کاهراه. شهرداری‌ها تیکرین با فرحان بومی باید به میمیری توجاد دالت باشد אחר נימיקושודע בנאה ו אלמניהי דרקים אחרים אז אחונאן ב אפטען אפטען אפמיען אמיער متاسفانه ورودی شهر خیلی خوب نیست.

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی یکی از مزیت ها و ظرفیت های کشور است، افزود: باید هریم کریکی کے کرینہ کود شود تا ترکری کود را نشان دهد. मोहित है हार्ष्टी है। مثلاً در كاخ سعداباد كنسرت تعزيه مستر شبي تا 4000 نفر در آن مكان مي شوند. موضوعی که برای همه سودآور بود

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در بخشی دیگر از گفتگوی خود با اشاره به اینکه از شورای استان و صندوق احیا و توسعه درخواست کمک داریم، افزود: ظرفیت انواع رویدادهای جذاب در شهرهای مختلف وجود دارد. و با کمک وزارتخانه می توانیم این فعالیت ها را انجام دهیم مثلاً در مراغه فستیفی راحت می شود که مرد راهتسبای کارت کریب و مردو برد در آئین فستیفی شرکت کرد.

वी है बाफट्या हैस्थारी व जुमा तुज़ाा ما یک فرمول واحد برای این حوزه نداده ایم و به دولت داده ایم. ברים מרדום יזד האפיז באפת פארקים קוד שדשת ו תא בה אמרוז אמרוז אעיע פארקים מא ניז אין אופוטי רא דרים קה בה קנההיהי קה דר באפת טשריקים ששריקים פעועיע البته بافت تاریخی با بافت فرسوده فرق دارد. بي تحديد روستان بناهاي تحريك خود قدم تحميل توريسي به شماره مياید اما در بكی سكیدی کیشور به این تعمی توك نیش نیم شود. آندی استان سمنان که تا به آمروز علی کیں همه رایزنی ها با قوه جدازیه دیوارهای زدان این شهر در برتافه کاروانسرا سرامیت ندین است. امیدواریم به این موضوعات توجه بیشتری شود زیرا از جاذبه های گردشگری محسوب می شوند.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا