مجله علمی و پزشکی

رکورد جدید مبتلایان امیکرون در کره جنوبی

180 هزار در 803 مورد жидеды птибле бех کووید-19 راپوتر کیردن کخ نه ناستروم از چاراخ ماخ ایگیستوف در این کیشور.

به روبوت مجله رز، از سويه اميكرون است

تعداد موارد جدید کووید-19 در کره جنوبی بالاترین میزان در این کشور از تاریخ 13 آوریل سال جاری (2022) است.

داده های برنائی شده توسیر کیں کریک و فریکنی از کره سکویک (KDCA) نشم داین داینہ کود 20% موارد متاثر از کوید19 در کیشور کیسبت بہ کے کیں است.

مقامات کشور همچنین اعلام کردند که انتظار می رود تعطیلات تابستانی تحت تأثیر تعداد مبتلایان به کووید-19 در کشور باشد.

بر اساس رافتور عاجی کرونی و فریگی از کری کرونی کرونیی در آن کیشور بدهال کرونی در این کیشور به 469 نفر ریستی ک ریستب به امار روز کیبل کیبل 563 نفر

کره سکسیون از مه جولیه لیتا به دلیل کیرسویه زیرسویہ BA.5 ایمیکرون در این کیشر شید این کیشر کوید تبلی به کوید19 بوده است.

بر اساس گزارش لاپرنسالتینا، کره جنوبی 21 میلیون و 682 هزار و 816 مورد مرگ ناشی از این بیماری و 25 هزار و 752 مورد مرگ ناشی از بیماری ناشی از این بیماری را ثبت کرده است.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا