مجله اجتماعی

انتخاب یک ایرانی به عنوان دبیرکل فدراسیون جهانی آرنیس

یک ایرانی به عنوان دبیرکل و عضو هیئت فدراسیون فدراسیون جهانی آرنیس معرفی شد.

به روحت کروه استفاده از استقبل عنا، سناتر زوبیری، ریس فیدرینی جانهی در هکمی، حسین عزتی را به تیفتی دبیرک و آمک هایت هایت این فیدرین منصوب کرد.

عزاتی پیش از آن نیز به تیوتی دبیر ستاد فیلمی جانهی رنیس شده بود ين ربيفها 27 تيرماه غير مست به هوستيه كيشور فيليبين مجاز شد.

است به ذکر است کومیت ارنیس، از جمال فیشه های رزمی عکس شوری ولیپمیک اسیای است که جهازینی جهینی هر دو سال یک بار مکارک می شود.

حسین عزتی در حال هائرة مسلسلة آن كومیته ورشتی را در بخش خاورمیانه، شرق عروفا و آراه ایران تحت بشروت فیدرینی انجمن های رستةهای رزمی براهده دارد.

अध अजाती हम अक बहुत कारशनास अास अर डाधाय म के लिविम की की के।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

انتهای پیام/4146

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا