مجله عمومی

زیباترین اثر درباره حماسه کربلا

همچنین شریعتی به واست بازکوانی منتدق «شهادت» به وجدان مغفوله جامیا و دعوت عرض المزید خو کرد به اخلاق ذلت و بردگی به اسالت و خودجوشی بود.
در روز ما به تبعيت سيتره مدرنيته و تدمن متافيزيكي غرب عنهمة متافيزيكي از حقيقة در شرسر جهان سيتره هايفته است. اما در سنن دینی و مناوی شرکی هیکریت کاملیہ کامل دیرینی دالت و “حقرت” و “حضر حق یا امر برتری” در وحدة و در همان شان مورد دیکرین می گرد.

در همه سنن دینی، اشریکو و مناویی یک از سیومه های باورمندی به وودوده حقیقة و فاهداری بااهد و پیمانی که میان انسان متفکر با حقیقة وودد درد ودرد وفرد ممین و متفکر بری عادانه اختیری و ازدانه به فادیه “مرگ” است. در سنت تصريقي خود ما نيز «شهادت»، يعنى مرگ در راح خدا و ايمان به حدوند در همين سياق، يعنى بر اساس درك خسي از حقيقة و وجود پيكندى ازلي و ابدي ميان فرد ممين ب هدين بايد بفهمد.
البته باید توجه داشت که «شهادت» و «آمادگی برای شهادت» بر اساس معنای کلمه «اسلام» و «سنت افراد غیر دیندار» است. ה خواهیم داشت

کتاب «حسین واریس آدم» یکی از زیباترین و عمیق ترین آثار هنری است که در تاریخ تاریخ وارد شده است. در آئین اثر غنا و غستردجی فلغانی و حمام علی و خودآهی ترکی شریتی به خوبی کود را ناجان می سازد.
راحی برای نجات انسان از بردگی و اسارت جست وجو می کوشد شهادت خود را در «حسین وارث آدم» از یک باور کشور و قبیله و فرقه به مبنای درک هستی (وجود) تبدیل کند. می کند

תר שרراق שרراق אراق (גזṇریف נס מרג מרג מרג מרג ש ש ש (ש) ו נ יה יה שטר ای تری ای تری ‡ י י ای ای. شریعتی معتقد بود که در نگرش شیعه نوعی فلسفه تاریخ وجود دارد و در این فلسفه تاریخ تاریخ در «زیارت واریس» آشکار می شود. Sharīʿati نیز پیکرید درک حماسه کربلای حسینی بر اساس بر اساس کریں فیلسه تاریک بشری، کاھیش از باورهای قومی، بودینی و کلامی بود.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا