مجله علمی و پزشکی

اجرای آزمایشی طرح حامی‌یابی برای بیماران نیازمند

رایس کومیتی امداد از آکایک کے کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ۔

بر اساس این گزارش سیدمیرتازی بختیاری در سفر به استان خراسان رضوی و دیدار با خانواده های نیازمند شهرستان های گناباد، بجستان و محلات، مهمترین ماموریت کمیته امداد را ایجاد 500 هزار شغل که بالغ بر 250 نفر است، عنوان کرد. هزار مورد آن برای اقشار منازید دهکهای اول تا پنجم در نذر شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 304 مخاطره آموزشی به منظور جامعه ایجاد شد، ادامه داد:

رئیس کمیته به بانک در پرداخت تسهیلات بانک کمک کرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از 50 درصد خانواده ها کمک می کنند، زنان سرپرست خانواده دارای فرزندان بی سرپرست هستند به دنبال شغل برای خانواده خود هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته، بختیاری با بیان اینکه دو سومین امدادگر کمیته حامیان ایتام و فرزندان آنها هستند، ادامه داد: در شهرستان گناباد هوشیاری برای ایتام شده است. به 1 میلیون و 145 هزار تومان افزایش یافت.

رایس كومیتی یمدد بر زوم تامین كستمهی درمان مدجویان تکكد كرد و ورورد: كاه حمیـیابی بری پیدینہ، كہ خوبی است كہ پیك در شرستان غناباد ایكرا میشود و پس از تعمیم ایكرام به شریس کیشور تعمیم داده شد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا