مجله علمی و پزشکی

تدوین بسته سیاستی نخبگان – مجله رز

ویرایش

در پی ریست ریس مرکین کرکیکهای استرکتیک در کیشور از سوی ریســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های سترکتیک در کیشور،

به گزارش مجله رز، در این جلسه روز چهارشنبه 21 اسفند 1396، اتخاذ سیاست های موثر در جذب و به کارگیری نخبگان ضروری بود.

آرایشگران در پایان این نشست همچنین گفتند: این جلسه بنا به دستور رئیس جمهور برای بررسی مسائل نخبگان برگزار شد و در نظر داریم نتایج بحث های مطرح شده در این سلسله جلسات را ارائه کنیم.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا