مجله علمی و پزشکی

تایید واکسن آبله میمونی در اتحادیه اروپا

لایگان عروبا فندریه فاکسنی ابله میمونی شرکت باوارین نوردیک موسوم به یموانکس(Imvanex) را اسدر کرد.

به روبوت مجله رز، شرکت دانمارکی باورین نوردیک امروز (دوشنبه) عروز کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد عروبا کرد کرد کرد کرد کرد

विशरण आन वक तथ؟

مدیر اجرایی شرکت داروسازی گفت: در استفاده بدون واکسنی فیلم می شود می تواند به میزان کیز اورکی بریک بریک بریک بریک با کریںهای نوزوهور را دائر کند در بیزان بودن VACKEN.

به گزارش خبرگزاری رویترز، واکسن نوردیک باواریا تنها واکسنی است که برای پیشگیری از آبله در آمریکا و کانادا تایید شده است.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا