آبله میمونی دو سویه دارد

ویروس آبله میمونی دو سویه مختلف دارد که به لحاظ خطرناک بودن با هم تفاوت‌هایی دارند.

به گزارش مجله رز، دو سویه از آبله میمونی شامل یکی سویه “غرب آفریقا” و دیگری سویه “آفریقای مرکزی” هستند که نوع دوم به سویه “دشت کنگو” نیز شهرت دارد و در جمهوری دموکراتیک کنگو پیدا می شود.

ر میان مبتلایان به سویه غرب ریقا، موارد ماری شدید همچنین وجود دارد اما میزان مرگ و میر به مراتب کمتر از مبتلایان به سویه آفریقای مرکزی و حدود یک درصد بوده است.

این رست که ر مرگ در میان مبتلایان به ویه آفریقای مرکزی، حدود ۱۰ درصد است.

ارش ویچه‌وله، مچنین بر ایه افته‌های موارد واقعی شناسایی شده در ریتانیا، به کم‌خطرتر غرب ربو.

همچنین شبکه خبری «آن اچ کی» در گزارشی در این باره آورده است، پروفسور «موریکاوا شیگرو»، استاد دانشگاه علوم «اوکایاما» در ژاپن در این باره می گوید: سویه غرب آفریقا، نوع خوش‌خیم‌تر این ویروس در حالی است که سویه آفریقای مرکزی. مراتب وخیم تر است.

وی، نوعی از این ویروس است که ر ول سالها از نیجریه به ریتانیا آورده شده، سویه غرب آفریقا بوده است.

او می‌گوید: این سویه در حال حاضر ر نیجریه هم هست و گفته می‌شود که خوش‌خیم‌تر از سویه کنگویی است.

انتهای ام

خروج از نسخه موبایل