مجله علمی و پزشکی

مرگ ۱۶ هزار عضو حیات‌بخش در سال

روزنامه ارش شفاف، روزنامه «ایران» در ادامه نوشت: روز ملی کمک مالی به یاد انسان‌های فداکاری است که بعد از مرآ نا انسان‌هایی که از مرگ هم به بخشش زندگی می‌کنند، فکر می‌کنند.

اردیبهشت رای پاسداشت انسان‌هایی است که اعضای بدن را از ن رفتن زیر اک، زندگی را در نای از ن.

اردیبهشت سال 1368 بعد از فتوای امام خمینی (ره) مبنی بر مجاز بودن اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی، ایران در صدر وریای

بهانه سالروز اهدای ملی عضو با دکتر کتایون نجفی‌زاده اهدای کمک‌رسانی عضو ایرانیان درباره جایگاه ایران در اهدای عضو، ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه، تفاوت کما و مرگ مغزی و مقابله با برخی از خانواده‌ها در اهدای بیمار مرگ مغزی گفت‌وگویی انجام دادیم:

وضعیت اهدای عضو در وران وضعیت به شکل بود و الان ایران در این زمینه در ایگاهی رار دارد؟

ال 2019 ل ‌از رونا ایران رتبه اول آسیا در بخش اهدای عضو را به ورد و این الاترین رتبه اهدای عضو رشد داشت. واحد شمارش اعضای تعداد نفرات است که در یک میلیون نفر از اعضای بدنشان را می‌کنند. ل از رونا ایران به رقم ۳/۱۴ در یک میلیون نفر رسید و باعث افتخار ایران شد. از این که انون اهدای عضو تصویب شود، اهدای عضو در ایران شروع شد. اما با ايميل، بيماري‌هاي بيمارستان‌ها در معرض خطر قرار گرفتند. لاوه‌ بر آن رداشت از ماران مغزی که مشکوک به رونا شرایط را سخت‌تر کرد. ماکاران من با وجه به اینکه آیا فرد سالم دریافت نمی کند عضو آیین می‌آید باید بررسی املی روی بیمار مرگ مغزی آنوا ررسی نتیجه کار و تعداد زیادی می‌برد ا بخواهیم اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی را به کسی که نیازمند به و بود، پیوند بزنیم. مین پزشکان ما مجبورند می‌شدند روشی را امتحان کنند که بیمار مرگ مغزی را بررسی کند. رنتیجه اد اهدای عضو بشدت پایین آمد. رقم اهدای عضو از /۱۴ به ۷ اهش ا کرد. وشبختانه ر ال ۱۴۰۰ وباره واحدهای اهدایی عضو جستجو و با ار دو شیفته وانستند انسانهای مغزی را شناسا ر

متأسفانه مارمرگ بیماران در لیست انتظار پیوند در ایران روزی ۷ تا ۱۰ نفر است. نی ر ۳ساعت یک نفر در لیست انتظار گرفتن عضو، فوت می‌کند. این مار مربوط به مانهایی است که در رین شرایط اهدای عضو قرار می گیرد. ر وران آمار اهدای عضو نصف شد و به این ترتیب مرگ ماران در لیست انتظار پیوند دوبرابر شد. افزایش مرگ‌ومیرها باعث شد که این افت را جبران کنیم. وشبختانه ا تعداد زیادی موفق شدیم ولی هنوز تا مارهای خیلی جهانی فاصله اریم. ایران در رتبه ۳۲ اهدای عضو در آن قرار دارد و اسپانیا همچنان صدرنشین اهدای عضو است.

ند نفر در ایران داوطلبی عضو هستند؟

ماری که درباره اوطلبان اهدای عضو داریم به کارت اهدای عضو است. ود رصد رگسالان در ایران کارت اهدای عضو ارند. ممکن است فکر کنم این آمار خوب است و پیشرفت رده‌ایم اما در انگلیس یک ‌سوم رگسالان و در آمریکا ۶۴ درصد رگسالادن است. ر این راه‌ها روی واهی‌نامه رانندگی به اهدای عضو ثبت می‌شود. ر رخی دیگر از روی کارت نای ملی می‌شود که این کارت اوطلب اهدای عضو است. در ایران روزانه ۱۶هزار گواهینامه رانندگی صادر می‌شود و اگر کسانی که به عضویت می‌شوند روی گواهینامه آن‌ها را تایید کنند، آمار داوطلبان اهدای عضو خیلی بالا می‌رود. ر ایران فقط از طریق دانشگاه‌های علوم مختلف پزشکی ارت اهدا می‌شود و به‌همین لیل هنوز آمار داوطلبان استای از سوی دیگر با وجود اینکه فرهنگ اهدایی عضو عمومی شده است، اما هنوز هم در مجامع مختلف حتی در دانشگاه‌ها وقتی درباره آن صحبت می‌کنیم خیلی‌ها از موضوع مرگ مغزی و اهدای عضوی از آن‌ها وجود دارد. ور مثال در یکی از انشگاه‌های شهید وقتی درباره اهدای صحبت می‌کردم از 100 نفر از افراد کارت اهدایی عضو بودند. نها قشر جوان و تحصیلکرده بودند و اطلاعات آنها درباره اهدای خیلی پایین بود. هنوز فرهنگ‌سازی ما کافی نیست و باید تلاش کنیم تا به روزی برسیم که تمام کارت‌های بزرگسالان اهدای عضو داشته باشند و همه مردم بدانند که خداوند این توفیق را می‌دهد که آنها را نجات‌بخش دیگران کند.

ر ال ند نفر در ایران مرگ مغزی می‌شوند و چه می‌شوند از آن‌ها اعضای بدن را اهدا کنند؟

هر سال در کشور ۵ تا ۸هزار مرگ مغزی اتفاق می‌افتد که تقریباً نیمی از آن‌ها بر اساس آمار جهانی قابل اهدای عضو هستند یعنی حدود ۳هزار نفر، اما خانواده متأسفانه یک هزار بیمار مرگ مغزی در بهترین شرایط اعضای بدن عزیزشان را می‌سازند. قبل از انجام آمار اهدای عضو خیلی پایین آمد و هنوز هم از نیمی از موارد مرگ مغزی برای ما اهدا نمی‌شود که این نشان‌دهنده است که هنوز فرهنگ‌سازی مناسبی در این زمینه انجام شده است. انسان ۸عضو قابل اهدا دارد. ل ریه، ۲کلیه، لوزالمعده و روده. اگر انواده‌ای رتر از زمان مناسب به اهدای عضو رضایت دهد، و الم ن به‌دلیل سمومی که از مغز مغز می‌شود، لحظه‌ای موکلحظه می‌شود و می‌شود لحظه می‌شود. نی اگر لحظه اول یا همان ۲روز از مرگ مغزی و بعد از آن اهدا شود، سموم کیفیت اعضا را بشدت این می‌آورند به‌طوری‌که م. قتی این در حالی است که رهنگ ایثار با گوشت و پوست و خون مردم ما عجین است و انسانها راضی به ناراحتی اطرافیان منطقه. ال وزارت بهداشت بودم و یکی از دغدغه‌هایی که داشتیم تهیه اه دیالیز برای مناطق مختلف کشور بود. دوهزار و 800 دستگاه دیالیز نیاز داشتیم و هر سال 80 تا 100 دستگاه دیالیز دراختیار ما می‌گرفت تا بین بیمارستان‌ها و مراکز مختلف کشورهای مختلف تولید شود و باید نیاز به بررسی می‌کرد که در کجا به این دستگاه‌ها نیاز دارند. لاوه بر آن مار دیالیزی باید هر روز مسیرهای ولانی را طی کند و خودش را به مرکز دیالیز در حالیکه ر ن ا کند. الا در نظر رید ای دیالیز یک لیه به او بدهیم. این فرد می‌تواند به‌راحتی زندگی کند و حتی سرکار برود و قهرمان ورزشی شود. نابراین خیلی مهم است وقتی وهزار نفر از بیماران مبتلا به مرگ مغزی اهدایی و نمی‌کنند یعنی معادل ۶هزار انسانی که می‌توان این کار را انجام داد.

ما و مرگ مغزی چه رقی دارند و چرا هنوز هم خانواده‌ها برای اهدای عضو مار مرگی رضایت نمی‌دهند؟

مغز مغزی فرق زیادی با کما ارد. لب انسان یک عضله است که وقتی به له برق وصل می‌کنیم منقبض می‌شود. آیا این برق از یک می‌آید که باعث منقبض قلب نمی‌شود و 60 تا 100 دقیقه در خون را در اخل بدن مپاژ می‌کند؟ اتری وچک خودکاری در بافت عصبی الای قلب وجود دارد که ن گره پیش‌آهنگ می‌گویند که با جابه‌جا کردن یونها اما. این شگفتی‌های رینش است که خیلی منظم است در طول رشته‌های عصبی منتشر می‌شوند و قلب را منقبض می‌کنند. رای اینکه این گره کوچک این کار را انجام دهد نیاز دارد. از ریه‌ها می‌رسد. ما با ریه‌ها نفس می‌کشیم و از ساقه مغز رمان نفس می‌آید. ما مرتب نفس میکشیم بدون آنکه متوجه اشیم. کار به این گره می‌رسد و آن مَردش را می‌دهد و قلب خون را پمپاژ می‌کند و خون در همه اعضای خانواده را می‌دهد. این ره یک خاصیت انگیز دیگری هم ارد. اگر قطع شود ۸ دقیقه هم می‌تواند مانند یک برق، ولید کند. لبی که از بدن بیمار خارج و روی میز اتاق عمل قرارمی بگیرد نوز تپش دارد که به‌جایی وصل باشد.

رخی از انواده‌ها ور می‌کنند وقتی مارشان می‌کنند با دستگاه نفس می‌کشد و قلب تپش دارد مارشان زنده است که مرمرده‌اغز است. نها ور می‌کنند مارشان اگر این دستگاه به نفس ادامه و جریان خون ادامه پیدا کند، ممکن است. ماری را تصور کنید که پاهایش لیل سیاه شده است. ا وصیه همه پزشکان بخشی از این پا اید قطع شود تا ونت به بقیه بدن وارد شود. مه می‌دانند که اگر این پا قطع شود بافت مرده می‌تواند مواد را داخل کند و آزاد کند و همه سلول‌های رد را ن و همه سلول‌های رد را. مغز مرده را نمی‌توان جدا کرد و مغزی که تمام سلول‌هایش مرده است، می‌تواند از خود آزادانه جریان را وارد کند. رایمین می‌گوییم ۸عضو بیمار مرگ مغزی در هفته اول اهدا می‌شود ولی بعد از کیفیت اعضای بدن پایین می‌آید. تأسف مار مرگ مغزی را بیش از 2هفته می‌توانیم داشته باشیم و اگر رتر اعضای بدنش برداشته شود، کیفیت ابل‌قبولی نخواهد داشت. اما در ما رخلاف مغزی لل‌های مغز از ن نمی‌روند. ممکن است یک نفر به لیل افت قند خون به کما برود که بعد از تزریق انسولین هوشیار می‌شود. ر ما لول‌ها سر جای خود قرار دارند اما کار نمی‌کنند. الا ممکن است این بیمار بعد از ریق از ما خارج شود یا سالها ول بکشد از کما بیرون بیاید. نابین بازگشت بیمار به ما رفته به‌دلیل که ساختمان سلول سر جای خودش قرار دارد امکان پذیر است امرگ ر است مرگ نیستر است مرگ نر است مرگ نو.

آیا امکان دارد که مریض مغزی دوباره به زندگی برگردد؟

از سالی که انشگاه هاروارد مغزی را تعریف می کند، حتی یک مورد بیمار مرگ مغزی زندگی برنگشته است. متأسفانه در برخی از رسانه‌ها عنوان می‌شود که بیمار مرگ مغزی دوباره به زندگی برگشته است. ر از برنامه های تلویزیونی فردی ادعا می کند که مغزی شده و دوباره به زندگی برگشته است. وقتی ماس گرفتم و با این فرد ردم گفت، مغزی نشده بود و انواده‌اش می‌کردند اگر مغزی شود. مین یک جمله در رنامه تلویزیونی باعث بروز انواده‌هایی می‌شود که می‌خواهند اعضای بدن عزیزشان را اهدا کنند. یا باعث عذاب وجدان خانواده‌هایی می‌شود که اعضای بدن بیمار، مرگ مغزی را می‌دهند و می‌کنند اگر این کار را نمی‌توان بیمارشان به زندگی برمی‌گشت، بنابراین خیلی باید مراقب حرف زدن خودمان باشند.

آیا مرگ مغزی را می‌توان و روند قانونی آن را بررسی کرد؟

در بیمارستانی که یک بیمار کمای مبتلا در کنار یک بیمار مغزی در آی‌سی‌یو تختی می‌شود، تشخیص آنها بسیار سخت است زیرا هر دو نفر زیر دستگاه‌های مصنوعی قرار دارند و در صفحه مانیتور ضربان هر ۲ نشان می‌دهند که قلبشان کار می‌کند ولی هوشیار خطرناک است. . مرگ مغزی با تیم اهدایی عضو است در این مینه تبحر دارند. نها لائم مغزی را بررسی می‌کنند و اینکه آیا بیمار می‌میرد و یا در ما قرار دارد. این متخصصان باید بررسی کنند. ال مردم راحت باش اگر حتی یک لول داخل مغز زنده باشد، اعضای بدن این فرد نمی‌شود. متخصص مغز و اعصاب دو نوار مغزی می‌گیرند و این نوار مغزی باید صاف باشد. مانی‌که یک لول در مغز زنده باشد اجازه داده نمی‌شود. اگر ر بیمارستان‌اصطلاح مغزی هم به کار رود و چه کسی می‌تواند مرگ را انجام دهد. رهای دیگر مرگ مغزی را می‌کند اما در ایران ۴ مرگ مغزی را می‌توان کرد. رخی از نها با وزیر اشت انتخاب می‌شوند. این چهار نفر متخصص مغز و اعصاب، راح مغز و اعصاب، متخصصان داخلی و متخصص بیهوشی هستند. متخصص مغز و اعصاب و جراح مغز و اعصاب ممکن است این فرد را صدم مغزی دیده و امیدی به زنده بودن مغز نیست و متخصص داخلی و بیهوشی می‌کند هیچ چیز دیگری را که عوارض مرگ مغزی را تقلید کند وجود ندارد. این پزشکان به این نتیجه می رسند که باید بیمار مغزی را معالجه کنند و نباید هم باشند زیرا ممکن است نتیجه معاینه آنها بر روی آن باشد. بعد از اینکه این ۴ متخصص، مغز مغزی را می‌توان متخصص پزشکی قانونی کرد و از نظر آنونی جای ن ر.

رای رهنگسازی‌ها عضو چه ارهایی باید بدهیم؟

مردم درباره مرگ مغزی اطلاعات را افزایش بدهند. متأسفانه نوز اطلاعات مردم م است. به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم چگونه مغز را از ن می‌رود و چرا با وجود از بین بردن مغز لب هنوز کار می‌کند. اید نقدر اطلاع‌رسانی کنیم که مه نسبت به این موضوع دانش پیدا کنند. لاوه‌ ر آن ايد نظرمان راجع به مغزي را به اطرافيان بگوييم. نها وییم که نظرمان درباره‌ی اهدای عضو . مردم اسپانیا آنقدر که نسبت به وتبال اطلاعات دارند و آن را می شناسند نسبت به مرگ مغزی هم اطلاعات خوبی دارند. ما باید به این اندازه فرهنگ سازی نیم. سازمانها و تهیه‌کنندگان برنامه‌های اوسیما هم در این زمینه اطلاعات دارند و نباید از مردم خارج شوند. ننده رنامه ممکن است نسبت به این موضوع اشراف نباشد و مصاحبه شوند هر رفی را بزند. مین حرف‌ها می‌تواند تأثیر منفی در اهدای عضو داشته باشد و حتی خانواده‌های اهداکننده را تحت‌تأثیر قرار دهند. اگر نفر دربرنامه تلویزیونی ادعای مرگ مغزی می‌کند و دوباره به زندگی بازمی‌گردد، اثر نامطلوبی بر خانواده‌کننده‌ها می‌گذارد و باعث می‌شود آمار بیمارانی که به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از بین می‌روند، افزایش پیدا کند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا