مجله علمی و پزشکی

خریدن توییتر توسط یک سرمایه دار، چقدر نگران کننده است؟

مواره یکی از ناصر اصلی که باعث جداسازی رسانه‌های واقعی از رسانه‌های متداول در جهان مطرح شده، مسئله مالکیت بود! نگرانی‌هایی که به پذیرش برخی الزامات برای رسانه‌ها می‌شدند و می‌کردند که مالکیت‌های برزگ بر رسانه‌ها را می‌سازد، می‌توان اصول اصلی رسانه‌ای را که در بستر حقیقت و مردم‌گرایی بود را دچار چالش کند کرد.

ا ولد رسانه های نوین این نگرانی عمومی نسبت به ایگاه رسانه و نقش املی ن با مردم ا حدودی ذهن جواو ا الایی تا پیش از این بسیار کمرنگ بود . ر یک رن سیاسی اخیر ریبا اکثر موسسات و بنگاه‌های رسانه‌های و ارتباطی، متاثر از نظام سرمایه‌داری، به ابزاری مل در اصل، قرار گرفتن رسانه‌ها در مرکز نظام‌های سیاسی، سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بستانی در میان رسانه‌ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون‌های اصلی قدرت در جوامع به گونه‌ای است که مالکیت حرف اصلی است. را در سیاست و قدرت بر رسانه ها ساری و جاری کرده است.

اما خبر فروش توییتر که رسانه‌های بی‌فرد در امر سرعت، فارغ از مکان و زمان‌گرایی، فراگیری، جهانی و نقطه‌زنی بود، بستری در آرامش نسبی را با تلاطم روبه‌رو کرد! اما حتی سازنده آن جک دورسی نیز به آینده با نگاه می‌کند! رسانه‌ای بیش از 97 درصد که رهبران فعال عضو سازمان ملل در آن حساب ارند! رسانه‌ها در گستره دید جهانی قرار دارند، از هر نوع انحصاری فارغ می‌شوند، امکان گفت‌وگو و فعالیت‌هایی را که برای همه فراهم می‌کنند و به رسانه‌های سیاستمداران و نخبگان شهره در دستان سرمایه انحصاری یک مالک قرار می‌گیرند و نگران آینده هستند را می‌دهند!

نگاهی اثربخشی این رسانه در رصحه لماسی شاید خالی از لطف نباشد! در این خصوص می‌توانم به توییت‌های وزیر خارجه ایران در هنگام امضای توافق هسته‌ای ایران با 1+5 اشاره کرد که در بزنگاه، مسیرهای انحرافی در این معاهده را مسدود کرد یا ورود به فضای توییتر و دوری از رسانه‌های سنتی که بستری منحصربه‌فرد را گرفت. –

در واقع این رسانه‌ها همیشه روایت‌های ساخته شده و پرداخته خود را منتشر و روان و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. استمداران قرار دهند که فرصت‌های تازه‌ای برای سیاست خارجی خود مهیا کنند. در تحقیقی روی توییتر در مقطع خروج آمریکا از برجام است که دیپلماسی ایران در توییتر در آن مقطع به صورت تهاجمی و تدافعی درصد تبیین هویت‌سازی و اعتمادسازی بوده است و این مهم به عنوان کمک‌کننده در دستور کار دیپلماسی کشور در قدرت نرم‌افزار قرار گرفته است. .

واقع : :

در واقع امکان توییتر برای بیان روایت‌های متفاوت از یک موضوع به دلیل در دسترس بودن و برای همگان بودن آن از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بستری متفاوت برای بیان بود. !بلکه چالش کشیده ن رفیتی بود که یک مالکیت انحصاری امکان بازگویی نقش پیشین را شاید نتوان داشت! و شاید عرصه گشوده رسانه‌های نوین برای ورود به نوعی دموکراسی در حوزه دیپلماسی را به چالش کشانده است!

رسانه‌های نوین تصویری برای اعتمادزایی، ترمیم نگرش‌ها و بازخوانی حقیقت بود، چرا که بستری برای گفت‌وگو فراهم کرده و اگر در انحصار مالکیت سرمایه‌داری گام بردارد شاید دوباره رسانه‌های سنتی برای آنها دور از ذهن باقی بماند! در حقیقت از آنجایی که اقتصاد سیاسی برای رسانه‌های اقتصادی برای فرهنگ‌سازی و‌ها نیز دور از آن است، این خرید و فروش برخی از قدرت‌ها به ویژه آقای ایلان ماسک در مقابل هیئت مدیره توییتر در برابر هیئت مدیره توییتر در برابر فروش آن گفته است که به دلیل داشتن سهمی است. 15 رصدی نوعی بلوکه کردن سرمایه را در این رسانه به اجرا خواهد گذاشت .

این مهم جدایی از نقاط کانونی همه تبادلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که قدرت دارند، تعریف نمی‌شود، قدرتی که رسانه‌ها می‌توانند آن را آزاد کنند و برای مخاطبان خود قدرت جذابیتی از جنس مردم را فراهم کنند! اما میل و رغبت به رت صاحبان سرمایه به انحصاری کردن آن گریبان توییتر را نیز گرفت! این سؤال مطرح می‌شود که نده ویتر در تعریف می‌شود، رکت ماشین‌ تسلّا در ازار ورس نیویورک یا …؟

23302

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا