مجله علمی و پزشکی

معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

.
وی، بر تحقیقات علمی مردم به شغل معلمی مطمئن را دارند.

م وی ا ان

لم چی، رین شغل دنیا را معلمی معرفی کرد و اظهارکرد: به معلمین همیشه افتخار می کنم و شما فرهیختگان وسرمایه مای. و ری کرد: بررسی تحقیقات، ایران از نظر آموزشی ترکیه، اندونزی، برزیل و مالزی بسیار است.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا