مجله اجتماعی

اهمال در ساماندهی اموال تملیکی جرم است

ارش شفاف، ذبیح الله ائیان گفت: امحاء و معدوم از کالاهای فاسد باید مطابق استانداردهای لازم انجام شود آناش.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اگر در اثر سهل انگاری و اهمالی فردی در ررده‌های، کالایی در انبارهای امال فردی ر ررده‌ای، الایی در انبارهای اموآ باشد.

او گفت: باید با طراحی سامانه‌های لازم برای مکانیزه و الکترونیکی شدن سیستم انبارداری در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و شناسه اختصاصی به هر کالا، امکان رصد آن به راحتی فراهم شود.

پیشتر رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی ضمن تاکید بر ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی که از بیماری‌های عفونی و تضییع بیت المال هستند، به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها دستور داد که مشکلات استمرار پیدا کرد، افراد ذیربط را مقصر و قانونی انجام داد.

منبع: اشکاه رنگاران جوان

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا