مجله اجتماعی

تسکین درد اسکلتی عضلانی با استخوان‌ درمانی

شواهدهای امیدوارکننده وجود دارد که نشان می دهد استخواندرمانی، دستکاری بافت ها و استخوان بدن، ممکن است درد مرتبط با شرایط اسکلتی عضلانی را تسکین دهد اما یافته ها نشان می دهد که شواهد کمی یا غیر قاطعی برای حمایت از کارگیری استخواندرمانی در کودکان و برای درمان میگرن یا درمان میگرن. (IBS) وود ارد.

استخواندرمانی که برای اولین بار در دهه 1800 در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد، بر این اساس استوار است که ساختار (آناتومی) و عملکرد (فیزیولوژی) بدن یک فرد در همبندی شده و هدف آن ترمیم عدم وجود این رابطه است.

به‌ویژه برای درمان اسکلتی عضلانی، در محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. نابراین مصرف می‌خواهد ایمنی و اثری آن را برای شرایط مختلف ارزیابی کنند.

نان‌های اطلاعاتی تحقیقاتی را برای بررسی اصولی و پایگاه تحلیل و تحلیل داده‌ها (تاآنالیز) مربوط به ارآزمایی‌های لیل اده‌ها (متاآنالیز) مربوط به ارآزمایی‌های رتبط مایی‌های نتصار است.

این بررسی فقط ارآزمایی‌های انجام‌شده توسط پزشکان با موزش استخوان‌درمانی یا متخصص بیماری‌های استخوان را شامل می‌شود.

این جستجوی ۹ مرور اصولی یا متاآنالیز را نشان داد که ن ال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۰ انجام شد و شامل ۵۵ کارآزمایی ن۳۷۴۰ و.

مرورهای اصولی در مورد استفاده از استخواندرمانی در انواع بیماری ها، از جمله کمردرد غیر اختصاصی حاد و من، گردن درد غیر اختصاصی مزمن، درد مزمن غیر سرطانی، سردرد اولیه و سندرمه حرکت گزارش شده است.

نتیجه تجزیه و تحلیل و تحلیل داده های تلفیقی نشان داد که استخواندرمانی در کاهش درد و بهبود عملکرد یا عملکرد در دردهای حاد مزمن غیر اختصاصی کمر و گردن و در دردهای مزمن غیر مرتبط با سرطان سرطان از سایر متخصصان.

ایر ساختارهای مقایسه‌ای شامل درمانگی (دارونما)، استخوان‌درمانی ساختگی، سبک لمس‌درمانی، بدون درمان، لیست انتظمان ری لمس‌درمانی و درمان، لیست انتظمان ری

حجم نمونه کوچک، یافته های متناقض و تنوع در طرح تحقیق به این معنی است که در مورد اثربخشی استخواندرمانی برای استفاده در کودکان مبتلا به بیماری های مختلف از اختلال توجه و بیش فعالی گرفته شده تا آسم و قولنج نوزادی و درمان میگرن و سندرم روده حرکت می شود. ر، محدود یا بی‌نتیجه بود.

هیچ عارضه جانبی جدی مرمان در مرمان در مرور اصولی مرور اصوزیابی قرار گرزیابی قرار گرز قرار دادن گرزیابی قرارش پیدا نشد، تنها دو مورد نحوه گرفتن نها توصیف شده بود.

بزرگ میگویند: این بررسی اجمالی میدهد که استخواندرمانی میتواند در مدیریت اختلالات عضلانی اسکلتی باشد، بهویژه با توجه به کمر درد مزمن غیر اختصاصی و کمردرد در زنان باردار یا کسانی که به بچه دار شده اند.

نان افزودند: در مقابل، شواهد غیرقطعی از مرورهای اصولی تجزیه و تحلیل و تحلیل اثر استخوان‌درمانی بر ماریاهای کودکان ر.

نتایج حاصل: با این وجود، بر اساس تعداد تحقیقاتی که برخی از آنها از متوسط ​​​​دارند، مرور کلی ما نیاز به انجام بررسی های بیشتر اصول کیفیت سازمانیافتهتر و آزمایش های بالینی است که باید از دستورالعمل های خاص برای درمان های غیر دارویی پیروی کنند تا استفاده شود. احتمال دارد از استخوان‌درمانی و توسعه آن در برخی رایت‌ها و نیز ایمنی آن‌ها تایید شود.

افت‌های این تحقیق دسترسی به مجله BMJ باز منتشر شده است.

راوانید:

لائم نرم استخوانی در ودکان چیست

233233

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا