مجله عمومی

رسم هدیه‌دادن و کارت تبریک‌های نوروز

ال اری از رگان حوزه‌های فرهنگ و هنر و ادب را از دادیم. نده‌یاد استاد آذرتاش آذرنوش از همین بزرگان بود که راوی فرهنگ ایران در متون عربی شمرده می‌شد.

از مآخذ مهمی که اری از مطالعه و تحقیق آن مرد رگ در این مورد قابل ذکر است کتابی است با نوان «التحف و الهدراد». ابی است که نوان آن را نشان می دهد ربارۀ رسم در ایام و مناسبت های وناگون سال است. را در نین روزهای آثار ادبی از نظم و نثر پدید می‌آمد.
مثل امروز که اگر کارت نوشتهای کارتهای مبارکه را گردآوری کرده بود کتابهای خواندنی و نشانه های ادب و ادبیات و هنر معاصر شمرده میشد. رخی از این آثار را آقای جربزه‌دار مدیر انتشارات اساطیر جمعآوری کرده است که امیدواریم روزی به اپ بهتر باشد.

چندی پیش همین خیابان ظهیرالاسلام مرکز فروش کارت تبریک نوروز در قطع‌ها و شکل‌ها و طرح‌های مختلف بود. ارت ها سفید ود و طرح متون نظم و نثر ایی داشت. از رکارترین ناشران کارت نوروزی آقای میرباقری نشر ویا ست که هنوز مان سنت را با ذوق و شوق م وا. رچند امک و شبکه‌های مجازی از رونق این وۀ کار کاسته‌اند.

اما حتی ر آن هم می‌توانم این کار را کنم. ر ال اگر کسی نبال سابقۀ متون تبریک در رنهای نخستین پس از اسلام در رزمینهای اسلامی اشد کتاب یادشده ر اب ادشده ناست رزنه رچه مصحح اثر خود را به «امت عربی الده» تقدیم رده ولی سرتاسر اب مملو از اطلاعات روایات و اخبار دربان.

رنوش دور کلمات فارسی کتاب کشیده است. ریباً صفحه‌ای نیست که چند جای آن از این نظر بدون مانده باشد. واژه‌هایی ون لاجورد، پرند، فیروزه، وسن، لوزینه، سنبل، تخت قرمز اما بیشتر این واژه‌ها همان نوروز و مهرگان است. این هدایا گاهی اشعار و نوشته‌هایی مناسبت نوروز است.

رمین کتاب به نام ابوهفان مهزمی متوفای 255 مده که شعرهای ناب ابوطالب فرزند المطلب را جموری کرده وبه آنو. ر مجموع پیوندی دوستان و دوستداران اهل و نوروز است و از این روست که نسخه‌های پرفروش ران هستند. مثال قرآن کریم مشهوری به خط عباس مصباحزاده از انتشارات جاویدان، علمی، که فراوان چاپ شده است و در این قرآن «احکام نوروز جم منقول از چهل فصل علامه مجلسی» آمده است.

. ر ار فقهی لمای غیرایرانی نیز مواردی از این دست بسیار است. یکی از خوب، گردآوری احادیث و اخبار مربوط به نوروز در مرکز فقهی مرحوم آیت الله گلپایگانی است «یوم النیروز فی مصادر الحدیث و الفقه» که همین کلمۀ نیروز نیز در منابع فراوان ذکر شده است و حتی یک جمع آن، نواریز، هم مور. است.

نیست که ثقة المحدثین مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان بخشی را به اب و اعمال نوروز اختصاص داده است. از این روست که اری کسان ایام نوروز را در نار حرم امام رضا (ع) می‌گذرانند. را ولایت‌عهدی آن رت هم در ایام نوروز اعلام کرد و آن بزرگوار از سکه‌هایی که به نام ایشان ضرب‌ود، به‌عنوان ل به‌راست.

نکته ای که فرزند همین شاعر رآوازه، حسن دعبل در کتابی است که رنوش آن را در شعری ر مدح کسی سروده و ر. یکی از استوارترین پیوندهای میان نوروز و اسلام دعای مخصوص تحویل سال است که پردهای چشمنواز و زیبا از آن به خط «ام سلمه» دختر فتحعلی شاه قاجار در موزۀ ملک در تهران نگهداری می شود. ول النا الی احسن الحال
رخنده اد ن نوروز.

* انتشار ر رق

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا