مجله علمی و پزشکی

پوست دچار سوختگی «ترمیم» کامل نمی شود

به گزارش شفاف، مصطفی ده مرده ای مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال 1400 عنوان کرد: دکتر هر سال در چهارشنبه پایان سال شاهد صحنه های تاسف آور هستیم و به طور متوسط ​​سالانه بالای 100 بیمارستان به بیمارستان مطهری مراجعه می کنیم. می نند که اکثرا در اثر رقه می شدند.

مدیر امل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ادامه آگهی: ع

مرده ای مشخص شده: تصادف در سال جاری یک نفر فوتی بر اثر انفجار ناشی از ارگاه اختتاط ثبت شد. مچنین می شود ایی که دیده می امل قطع انگشت، لیه چشم و سوختگی بیشتر است که در اری موارد از نتیجه به ناتوان دای موانی .

وی ادامه داد: این مشکلات مربوط به بیماری وستی نیز می شوند و منین وقتی پوست رمیم می شود وست قبل را ندارد.

ده مرده با اشاره به اینکه سوختگی در کشور بسیار زیاد است، گفت: مثلا فقط 120 تا 150 به بیمارستان مطهری مراجعه می کنند و اکثرا صدماتی که می بینند نیاز به درمان طولانی مدت دارند.

و ادامه داد: امسال نیز بسیار مراجعه کننده اشتیم. و

مرده ای تصریح کرد: آمارهای نونی به عنوان مطلوب نیست، امروز او را براحی کردم بسیاحت ن. وان که من او ۳۰ شد و دست ای او صدمه دید و وختگی حدود رصد داشت و این یعنی تمام نده او خراب می شود.

وی اطرنشان کرد: برای دریا از این حوادث و حوادث، اقدام مه جانبه نیاز است، کارهای موزشی باید انجام شود. ا و سیما، آتش نشانی و مدارس باید ورود بیشتر می کنند. را از سنین پایین باید به بچه روبرو شدن با ر را یاد اد. ر ر ورت این کار صورت پذیرفته شده است. نظر من از معات جلوگیری شود و با ولید مواد محترقه به شدت برخورد کند. ر و مادرها نباید اجازه دهند بچه ها این مواد محترقه را خریداری کنند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا