مجله علمی و پزشکی

شرایط شکننده اُمیکرون در کشور/هشدار درباره خطر بروز پیک هفتم

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه باتوجه به روند ماه و مرگ کشور در نتیجه در ششم، امیدواریم تا اسفند ماه پایینی پیک برسیم، گفت: اگر کنترل های نوروزی به خوبی انجام شود و تنظیم شود از سوی ستاد ملی مقابله با آن تنظیم شود. ا رونا به خوبی اجرا می‌شود، پایش و مشاهده می‌شود، احتمالاً در آینده و اوایل اردیبهشت رفتار می‌کنم، می‌توان هفتم رفتار کرد.

ر مید سوری در وگو با مجله رز، درباره وضعیت وضعیت امیکرون در کشور و وضعیت پیکم، گفت: برنامه ریزی در اکثر مناطق کشور کاهش یافته و روند مرگ و میر ناشی از بیماری هم کاهش یافته است; وری که امیدواریم تا اسفند ماه به نقطه پایینی پیک م برسیم.

رایط ننده در ور

وی با بیان اینکه چه تعداد محدودی در کشور شکننده است و افراد حساس برای کنترل نسبتا بالا هستند، به این ترتیب اضافه می شود که اگر به خوبی انجام شود و قوانین تنظیم شده از سوی ستاد ملی برای مقابله با اقدامات خوبی انجام شود. ایش و نظارت، احتمال اینکه در آینده رووردین و اوایل اردیبهشت گرفتار پیک م ماند، وجود دارد. مانطور که سال گذشته، فاصله کمی از فروکش پیک ارم، پیک نجم را داشتیم.

وری اکید کرد: نابراین نمی‌توانم خیلی به شرایط موجود دلخوش کرد و تصوّر کرد که تمام شده است. وراتی مبنی از اینکه فکر می‌کنم که اُمیکرون نسبتا ضعیف بود ا اتفنکه ر.

رات ویروس وشمند

وی با بیان اینکه یا عوامل بسیار هوشمند است و مشخص نیست که جهش بعدی که اتفاق می افتد، از جهش قبلی شدیدتر است خیر، گفت: بنابراین تا زمانی که به مرحله حذف اپیدمی نرسیدیم، طبیعتا باید ادامه داشته باشد و ادامه جامعه باید برای سلامتش تلاش کند. ند.

مانی پیک ماری روع می ود و پایان می‌یابد؟

این اپیدمیولوژیست درباره امکان بروز قله دیگری ر پیک ششم، : باید ابتدا تعریف را به درستی مشخص نیم؛ معمولا وقتی که طی و هفته به طور مستمر روندی ر داشته اشیم و این روند اهشی تا دو از آنجایی که کشور بیماریابی فعال نداریم، نمی‌توانیم درباره قضاوت کنیم. را مانند کوه می‌ماند که نوک آن را می‌بینیم. نابراین بیشتر بر روی میزان مرگ و تاکید بر نیم، آن ما نه فقط مرگ‌های تایید شده، بلکه مه مرگ‌های با رکنا.

وری ادامه اد: حال اگر طی و روند کاهشی در بستری و مرگ ادامه یابد، می‌توانیم اعلام کنم که نیمی از آن در حال افزایش است. وقتی روند کاهشی تا دو هفته دیگر هم باید ادامه یابد، در این زمان می‌پیک را تمام می‌کنم، اما اگر نوساناتی وجود داشته باشد، به این معناست که در همان پیک هستیم، اما نوسان داریم.

ی الاصل دو پیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ به عنوان مثال پیک سوم و چهارم در کشوری که بین آذر ماه 1399 تا فروردین 1400 بود و بیشترین فاصله را در دو پیک در کشور داشت و این نشان داد که تداوم مداخلات درمانی، اما سفرهای نوروزی 1400 باعث شد. لافاصله بعد از تعطیلات، پیک چهارم و بعد از هم پنجم را تجربه کنیم. الان هم این نگرانی وجود دارد که بعد از آن، هفتم ششم را پشت سر بگذارد.

واریانت اردهنده رونا

سوری با بیان اینکه همیشه واریانت هشداردهنده است در دنیا مطرح نشده است، گفت: پنج واریانت هشداردهنده داشتیم که شامل آلفا، بتا، گاما، دلتا و امیکرون بوده است که گاما به ایران نیامد. نابراین اگر قرار باشد واریانت دیگری ایجاد شود، سازمان جهانی بهداشت باید آن را تایید کند. واهد نشان نمی‌دهد واریانت می‌دهد، هر چند که ایی به صورت ساب واریانت اتفاق می‌افتد. این در حال حاضر اخیرا واریانت هشداردهنده های مطرح شده، اما برای عدم ایجاد آن هیچ مینی وجود ندارد. ر ن حال اگر هفتمی در ور داشته باشیم، مشخص نیست که واریانتهای موجود خواهد بود واریانتهای جدید. ال اید توجه کرد الزاما رخداد پیک جدید، ابع یک واریانت نیست.

رای نوسان در مرگ‌های گیاهی

وی رباره چرایی رقمی بودن مرگ‌های غذایی و همچنین کاهش آن : ر مینه مرگ‌ها در چند روز اخیر نوساناتی داشت، اما برآیندها نشان می‌دهند که روند اهشی مرگ بسیار کند است. این موضوع هم نشان می‌دهد که مداخله درمان آنی رای مقابله با اپیدمی در سطح و بستری نداریم و مدامان. وقتی اهشی یک رام باشد، نگران کننده است و به این معناست که دیر می‌توانیم را جمع کنیم. رچقدر ریع‌تر اهش، نشان می‌دهد که مداخلات پزشکی بوده است. مانند کاری که ر طرح شهید سلیمانی در وم اتفاق افتاد.

وریا تاکید علمی بر این اساس باید بر شواهد تصمیم گیری نیم، : ر ن ال نباید کرد که واکسن نیم. را اصلا اینطور نیست. ر ن حال باید ماریابی فعال داشته و تست انبوه بگیریم که جنبه اپیدمیولوژیستی ارد. ر عین حال داده‌ها اید در اختیار متخصصین قرار داشته باشد تا تحلیل میق روی آن انجام شود، ه رعین حال به مکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از فناوری‌های نوین در نترل اپیدمی نیاز دارد.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا