مجله علمی و پزشکی

معمای مرموز ترین بنای جهان حل شد؛ با مصر باستان مرتبط است

استونهنج

ل و ترتیب گرفتن سنگ‌ها تجسم سال است که به مکّک آن می‌توان روزها و هفته‌ها و ماه‌های سال را نگه داشت.

اما این تقویم مانند تقویم‌هایی که استفاده می‌کنیم نبوده است. ی ر روز بوده و تعداد ماههای هر ال م از روال امروزی بیشتر بوده است.

استونهنج

استون هنج

لقه‌های از سنگ‌افراشت‌ها یا ستون‌های سنگی عظیم ر دشت الزبری ویلتشر واقع در جنوب غربی انگلستان است.

این میراث فرهنگی از دوران پیش‌آزتاریخ به جا مانده است و سنگ‌های آن در حدود 500 سال پیش از میلاد ر این مکان قرار گرفته‌اند رار گرفته‌اند.

مردم در مانه عاصی از سال رای بازدید از این اثر تاریخی می‌روند. ر انقلاب تابستانی و زمستانی مانی که ورشید با فاصله از میان سنگ‌ها هم‌خط‌ و هم‌راستا می‌شود.

وهش می‌گوید؟

مصر استان

این پژوهش را پروفسور تیموتی داویل، استاد تاریخ دانشگاه بورنموث انجام داده است.

او میگوید احتمال دارد که استونهنج با الهام از فرهنگ مصر باستان بنا شده باشد چون مصریان باستان از تقویم خورشیدی استفاده می کنند و این روش رسمی آنها برای تعیین روز و ماه سال بوده است.

تقویم خورشیدی برای افزایش انقلابین زمستانی و تابستانی و اعتدالین بهاری و پاییزی محاسبه و این همان زمانی است که هر سال خورشیدی با سنگهای مشخص از این مجموعه همسو و همتراز می شود.

ارویل می‌گوید:”این تقویم ملکرد راست و قابل فهم است”.

«هر ام از ۳۰ نگافراشت‌ارسِنی به صورت حلقه رار گرفته می‌شود از ماه را نشان می‌دهد و هر ماه سه روز روز.

46

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا