مجله علمی و پزشکی

علت خروج ناگهانی ۱۵۳ شهر از وضعیت قرمز کرونا/کاهش فوتی‌ها؛ احتمالا دو هفته آتی

عضو کمیته علمی با بیان اینکه در سراسر دنیا یک روند کاهشی در سراسر دنیا یک روند کاهشی در سویه امیکرون را می‌توان دید که بر خلاف مشاهدات در سویه دلتا است، در عین حال گفت: این است که شرایط را عادی نمی بینند.

ر مجید مختاری در وگو با مجله رز: ما اکنون در حال طی کردن یک روند ملایمی در مواردی هستیم. المانطور که لا هم اعلام کرد که روند مرگ‌ومیر در ماران کوید۱۹ حدود ۲ یا ۳ هفته عقب‌تر است. نی این آمار مرگ و میر فعلی مربوط به موارد قبل است 2 تا 3 هفته. اکثر ریب به اتفاق این بیماران که وت کردند نیز واکسینه نبودند، حتی در وجهه بین المللی نیز ۸۵ درصد فوت موان.. اهی نیز این تعداد مرگ و میر، اقی‌مانده بیمارانی هستند که از قبل در ICU‌ها بستری بودند.

اهش وتیهای رونا؛ احتمالا آتی

وی افزود: به احتمال زیاد اگر این روند کاهشی در موارد واقعی ادامه داشته باشد، در 2 هفته آینده یا حتی زودتر، روند کاهش در مرگ و میر را هم شاهد بود. اما این موضوع مربوط به رفتار مردم عزیز است که رعایت اصول بهداشتی مانند ماسک، حفظ فاصله اجتماعی، م تردد غیر رتجا نو است. اگر این موارد هفته آتی رعایت شود ممکن است روند نزولی و مرگ و میر شود.

له موج ششم رسیده ایم یا ر؟

این فوق تخصص ریه رباره زمانگیری در له موج ششم رونا، اظهار کرد: نظری‌ اگر روند کاهشی را در نظر بگیریم، این نوید وجود دارد که بگوییم قله موج را رد کرد. الوجه کنید که تعداد ما را انجام دهید آنقدر زیاد نیست. ولی اگر همین روند حاضر با این تعداد اخذ را در نظر ریم، می‌توانیم امیدوار باشیم چند روز رله .

او با تاکید بر اینکه بر روی زمان کاهش موارد مرگ و میر و حتی رسیدن به آمار مرگ و میر دو رقمی وابسته به چندین دستگاه است، بیان کرد: اگر در همین لحظه تمام آزمایشات را در نظر بگیریم، امید دارم طی دو هفته آینده کاهش یابد. مر به ل محسوس قابل رویت باشد. رباره مان دو رقمی شدن مار مرگ و میر نمیتوانم پیش بینی دقیقی اشت، اما به طوری که میزان آمار جای خرسندی دارد.

لت روج شهري از وضعيت رمز امنيتي

این و هیئت علمی انشگاه علوم بهشتی درخصوص خروج بیش از ر از رنگبندی قرمز رونایی طی روزهای گذشته، مشخص رد: اگر مام تغییرات را فعلا ثابت داریم، بدانیم ار راسر نیا یک روند کاهشی در ویه امیکرون را شاهد باشیم که این بر لاف آن چیزی است ودی رهد.. نوان مثال در انمارک، هلند، فرانسه و… در ایران هم کاهش تعداد شهرهای قرمز می‌تواند از این رفتار پیروی کند و اگر تعداد شهرها را کاهش دهد.

ری؛ رگترین اسپر در رابر بیماریهای ونی

وی افزود: اگر رفتار کووید 19 ثابت بماند و جهش به وجود نیاید و در همان دو نوع اصلی این سویه بمانیم، به احتمال زیاد تعداد افراد جامعه بویژه کسانی که واکسیناسیون خود را کامل کرده اند، هستند و بادی تولید می کنند. و ایمنی سلولی قوی‌تری دارند؛ اما این‌ها هیچ دلیلی برای اینکه اسپرهای خود در برابر ویروس را پایین اوریم نیست. رگترین سپر ما در رابر بیماریهای عفونی، آبی است که یکی از راههای آن واکسیناسیون است. اما عمده‌ای که انجام می‌دهند، رعایت اصول بهداشتی است.

مختاری ادامه داد: ویروس، عید نوروز و ماه رمضان نمی‌شناسند و ممکن است با احتیاط از موج‌های بعدی عبور کنند. یکی از شرایطی که می تواند را قوی تر کند، تعداد ویروس ها بالاست، زیرا اگر تعداد ویروس ها در کنار هم قرار گیرند، خیلی خطرناک می شوند و واضح است که اگر تجمعات خانوادگی، غیرخانوادگی، مسافرت ها و … شکل بگیرد، مشخص است که شانس بیشتری برای آن وجود دارد. اختیار ویروس اشتیم ا جهش کند. از مردم فهیم می‌خواهم در ایام بهاری رفتاری نداشته باشند که الیان بعد از چنین ایام زیبایی ادار باشند. ر است با رعایت اصول بهداشتی مواظب خود باشند و از سفرهای بیهوده پرهیز کنند.

نوز در رایط «غیرعادی» م

وی افزود: در رایط عادی نمی‌توان غیرعادی رفتار کرد و در رایت‌عادی هم رفتار عادی بسیار خطرناک است. ما از نظر پندمی هنوز در رایط غیرعادی هستیم و خواهش می کنم از مردم و مسئولین این است که رایط را عادی نمی بینند. نباید این امر به مردم القا شود که در ایان پاندمی باشیم که رفتارهای اجتماعی را عادی بپنداریم.

مختاری رباره که در حال حاضر کدام زیرسویه امیکرون در ور ر گردش است، اظهار کرد: ما تمام ویروس ها را ا . ر مطالعات مده اروپا و آنچه در ایران داریم، میدانیم که آرام رام زیرواریانت BA2 از سویه امیکروشده ام. ر رخی ورهای اروپایی مانند دانمارک که ور را باز گذاشتند حدود ۹۰ درصد ویه‌ها از شاخه BA۲ بوده است. ونه ندارم ر ایران هم ونه غالب امیکرون، BA2 است. لا این ترس وجود دارد که BA2 بیشتر داشته باشد، ولی در مطالعات جدید این ترس از حدودی کاهش یافته است ولی ر مطالعات جدید این ترس از حدودی کاهش داده است، اما BA2 ودرقد است. ولی مطالعات بزرگ اکی از این منطقه که BA2 کشندگی بیشتر دارد.

ریق ارم واکسن ری ا ر؟

او در خصوص احتمال تززیق چهارم واکسن نیز : صحبت رامون این موضوع در میته لمی در ور ار است اماچهاره را ما اول باید آن چند میلیون نفری که واکسنی دریافت نمی کند را پوشش دهد. ریق وم واکسن، واکسیناسیون مادران باردار و کودکان و… مهم است که این فرآیند را تکمیل کند و سپس مر شود. نوز هیچ چیز واقعاً دز چهارم را بیخطر است خیر اثبات علمی ندارد.

مادران باردار واکسیناسیون را جدی رند

وی با تاکید بر لزوم واکسیناسیون مادران باردار، اظهار کرد: تمام مطالعات حاضر نشان داده اند که هیچ گونه خطری در بارداری وجود ندارد و حتی در حاملگی هایی که نوزادشان سقط شده است، مشاهده شده است که در جنین به وجود آمده است. . ر انم‌های شیرده هم از آنجایی که نتی بادی‌ها و پادتن‌ها به مراه شیر به نوزاد می‌رود، رزندانشان از اریردن. مامانتی برای واکسیناسیون این وجود گروه ندارد و این افراد باید واکسیناسیون خود را جدی بگیرند. ووید۱۹ در انم‌های اردار مرگ و میر بالای اشته و حتی اگر اعث مرگ و میر نشود می‌توان نواقص بزرگی بر جاد نن.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا