مجله ورزشی

کاپیتان پرسپولیس عزادار شداپیتان پرسپولیس آزاد شد

اپیتان می رسپولیس ادار .


ارش رنا؛ لیرضا نورمحمدی اپیتان سابق رسپولیس ر م از دست ادن پدرش عزادار .

گزارشی رنا این م بزرگ را به لیرضا نورمحمدی کاپیتان سابق رسپولیس و حامد نورمحمدی مدافع وب ن اصفهان تسلیت ذ می گوید.

انتهای ام //

راوانید:


ارز فی

ا وستان خود به اشتراک ارید:

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا