مجله علمی و پزشکی

تشخیص فتق دیسک کمر به وسیله تست های پزشکی

مانطور که شاید بداند، فتق دیسک می تواند باعث ایجاد درد شود و فعالیت های روزمره شما را مختل کند. این احتمال مهم دلیلی باشد که باعث می‌شود تا به رجوع کنید: مرتکب درد می‌شود و می‌آید.

ان والاتی از ما خواهد پرسید و شما را معاینه خواهد کرد. این به منظور تعیین محل دردتان و دیسک های بین مهره ای مشکل به فتق است. پزشک ر ن رمان مناسب مر درد برای ما – روشی برای مدیریت درد فتق و نشانه های رد رایین رای مدیریت رد و نشانه های درد پایین کمر

معاینه فیزیکی

آن به نوان بخشی از معاینه علمی از شما درباره نشانه های نونی و درمان هایی که امتحان کرده اید، خواهد پرسید.

ولات مرسوم در دیسک

 • رد روع شد؟ ای مرتان درد می کند؟
 • فعالیت های اخیر؟
 • رای رفع درد فتق دیسک کارهایی رده اید؟
 • درد فتق دیسک نقاط دیگر نتان نیز منتشر می کند؟
 • ا رد دیسک را کم یا آن را بدتر می کند؟

ر ول معاینه از شما می واهد که بنشینید، بایستید و راه رفت. مین از شما خواسته می شود در حین نشستن، چنن ویدن، حرکات وص را انجام دهید. این به احتمال ارزیابی میزان پذیرشی ستون فقرات، نواحی آرای درد و هر مشکل عصبی و عضلانی که با فتق دیسک مراه است.

این موارد عبارتند از:

 • مایشات رت لات: آن، قدرت بخصوصی را برای دیدن اعصاب تحت آزمایش قرار می دهد.
 • مایش لامسه: ر این آزمایش میزان سرمای متفاوت به لمس، نو سوزن، گرما یا اندازه ری می شود.
 • واکنش اندون مفهوم (حرکات غیرارادی زانو و قوزک): آن به آنو و قوزک پایتان با ضربه کوچک می زند. اگر ر قسمت آیین کمر تحت ارمغان باشد، شاید واکنشی در زانو (تاندون پاتلا) یا وزک (تاندون آشیل) نداشته باشید ون اتلا) ا وزک (تاندون آشیل) نداشته باشید
 • مایش وابیده اصاف: راز می و پاهایتان را صاف می کنید. آن پای متاثر را بلند کرده و به سمت سرتان حرکت می کند . ر مایش مثبت ر مورد فتق دیسک، بالاآوردن پا به ایجاد درد ر پایین و پشت ران و زیر آن می شود.
 • مایش نشستن پاصاف: ر روی تخت می نشینید و زانوهایتان روی لبه تخت رار می گیرد و پاهایتان زاویه 90 درجه به ود می گیرند. رامی یکی از اها را تا ایی که زانویتان صاف شود، الا می آورد. نتیجه مثبت این آزمایش دیسک به معنی ایجاد درد پشت ران و زیر زانو به نگام بالا آوردن پا است.
 • مایش مور: م روی می وابید و پاهایتان را صاف می کنید. ایتان را به مت بالا بلند می کند و سپس آنویتان را خم می کنید. اگر این آزمایش دردی را ایجاد کرد که به سمت جلوی ران منتشر شد، احتمالاً یکی از ریشه های اعصاب رار گرفته شده در ر.
 • انجام الیت های خاص: اید از شما واسته شود تا رفه کنید یا مانند حالت نشستن در سرویس بهداشتی، بنشینید. اگر داشته باشید، این کارها باعث افزایش درد نشانه های مراه با فتق می شوند.

معاینه نورولوژیک

همچنین متخصصان ستون فقرات شما یک آزمایش نورولوژیک انجام خواهند داد که در آن واکنش، قدرت عضلانی، تغییرات عصبی دیگر انتشار و درد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مانی که مستقیما به ناحیه متاثر فشار وارد شود، رد شعاعی (دردی از منبع درد به نقاط دیگر منتشر می شود) افزایش می یابد. اید رای مثال به رد سیاتیک مبتلا باشید. رد اتیک یک درد شعاعی ممکن است در نتیجه فتق ایجاد شود. منبع رد در ون فقرات قرار ارد اما با وجه به عصبی که ر نتیجه فتق دیسک تحت فشار است، درد به اهایتان منتشر می شود.

مایشات مایشگاهی

معمولا مایش خون برای تعیین طبیعی یا غیرطبیعی بودن سلول های خون انجام می شود. مواد میایی درون خون می واند نشان دهنده اختلالات سوخت و از بدن باشد که این عمر می تواند یکی از علل را

مایشات ویربرداری تشخیصی برای کمر

مایش ویربرداری می تواند شامل معاینه اولیه برای تعیین علت به دیسک مر و نشانه های احتمالی بیماری و ادر باشد.

در اینجا آزمایشات ویربرداری متداول مورد استفاده قرار می گیرد رای تشخیص داده شده است:

 • ام آر آی: معمولاً دقیق رین ارزیابی از ناحیه ستون فقرات کمری را با نشان دادن محل دقیق دیسک و اعصاب متاثر شده با کن. معمولاً به منظور برنامه ریزی برای انجام جراحی دستور به گرفتن ام آر می شود. این ویر می واند فتق دیسک و وارد آوردن فشار توسط آن بر روی اعصاب را نشان دهد.
 • نوار عصب له مانی رخواست می ود که متخصص طب به آسیب عصبی مشکوک است و می خواهد نوار عصب و عضله را تست کند.
 • اسکن ر مانی که نتوان از ام آر استفاده کرد، به ار گرفته می شود.
 • ویر اشعه ایکس مدت ها رای مشکلاتی مانند شکستگی استخوان، بدشکلی استخوانی، آسیب، ومور و یا مشکلات مربوط به ناهمراستایی ستون رد ارو. ویر اشعه ایکس معمولاً به تنهایی رای تشخیص فتق نمی تواند انجام شود.
 • میلوگرام روش تی اسکن با استفاده از ماده رنگی تزریقی در ریان نخاعی و استفاده از ویربرداری اشعه ایکس رای دیدن ماده رنگی ا رای ن ماده رنگی ا این روش می واند اندازه و موقعیت فتق دیسک را نشان می دهد اما روشی اجمی است.
 • اسکن استخوان: این روش یک ویر یا فیلم کامپیوتری از استخوان ها را ایجاد می کند. مقدار کمی ماده رادیواکتیو به درون بدنتان تزریق می شود و این ماده وارد جریان می شود. این ماده در استخوان جمع می ود و توسط اسکنر تشخیص داده می شود. از این روش برای مک به پزشکان در تشخیص مشکلات ستون فقرات مانند آرتریت، شکستگی، تومور یا استفاده می شود.

مانی به مراجعه کنم؟

اگر رد کمر یا ردنتان به ا و پاهایتان منتشر می شود و یا بیحسی، ضعف و سوزن سوزن شدن در دست ها و پاها.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا