مجله عمومی

با ۱۵ دانستنی درباره ذهن انسان آشنا شوید

انسان از موضوعاتی در آن هستی است که انشمندان در این است که تنها بخش کوچکی از وانایی‌های آن را کشف کن کنند.

ارش گزارش، رو در ادامه:‌ مغز همیشه رای نوشت، توضیح‌تر از ذهن بوده است، یعنی ما را موعیز موجر از خود می‌داند. نی که به ما مسئولیت، عذاب وجدان، شادی و غم القا می‌کند و باعث می‌شود تصمیمات متفاوتی را در زندگی بگیریم.

مین دلیل در ادامه و در این مطلب با ۱۵ این مطلب درباره ذهن شما را همراهی کرد.

– اری از لسوفان بر این اورند که مغز ار کننده ذهن است و ذهن درونی هوشیاری است.

2. عقل گرایان اصلی افلاطون بر این باورند که ذهن از طریق تفکر و استدلال به دانش میرسد، اما تجربه گرایان به ارستو بر این باورند که ذهن دانش را از طریق تجربه به دست میآورد.

– انشعاً مطمئن هستید که وانات یا ماشینهای ساخته شده دست انسانها هم می توانند از ذهنرخوردار باشند.

– انشمندان بر این باورند که ذهن انسانها به طور عمده از ریق انتخاب جنسی اجداد ما رشد یافته، همان طرق انتخاب نسی است.

5. اکثر نوزادان بر این باورند که موسیقی کلاسیک تأثیر مشهودی بر افزایش قدرت ذهن ندارند، اما در عین حال کودکانی که با زدن یک ساز را یاد میگیرند می توانند ذهنشان را بیشتر از کودکانی که ساز بلد دارند توسعه بدهند.

– ودا ذهن را برای میمونهای مستی تعریف می کند که این طرف و آن طرف می پرند، می زنند و همینطور مدام صحبت می کنند. ودا، ترس میمون خاص است که صدایی بلند دارد. ودا مچنین به مدیتیشن به عنوان راهی برای رام کردن میمون‌های مست ذهن نگاه می‌کند.

– NSF مین می‌زند انسان روزانه ۱۲ تا ۵۰ ار فکر ولید می‌کند که این بسته است که ر متفکر است. اکثر این تفکرات هم در محیط اجتماعی و خود ما هستند.

– روان شناسان اعلام کرده‌اند که در ذهنی که به ودکش زمان می‌دهند، به نظر رام‌تر می‌گذرد.

– وقتی ما خاطره‌ای را به یاد می‌آورم، در واقع رین باری اطره را به یاد آورده‌ایم را به یاد می‌آورم!

– آزمون سیا پروژه‌ای را برای آزمایش کنترل ذهن با استفاده از LSD انجام داده بود. نها حتی سعی کردند از این مواد مصرفی استفاده کنند تا به امل حافظه مامورین سی آی را پاک کنند!

11. بر این باورند که فکر می کنند بیش از حد مجاز هستند، سریعتر فکر کنند، اطلاعات جدید را راحت تر جذب کند و از مشکلات جلوگیری از کند یک سری خاطرات را خودش فراموش می کند!

– از صد انشمند ثابت کرده‌اند که جرم و جنایت ۵۰ درصد تحت تأثیر وامل ژنتیکی و عوامل محیطی مچون تربیت، فقر و تبعیض رر است.

– میانگین زمانی طول می‌کشد را فراموش کنیم ۱۷ ماه و ۲۶ روز است!

– وقتی خسته یا گرسنه نه ن یا داشتن هدفی برایتان سخت تر می شود.

– ن انسان بین ۳۰ تا ۷۰ درصد اوقات برای خودش پرسه می‌زند!

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا