مجله علمی و پزشکی

آیا می‌توان ماسک‌های N۹۵ را برای استفاده مجدد، عفونت‌زدایی کرد؟

وهشگران حوزه محیط و گروه‌های محیطی از مصاحبه با ین، رسش‌هایی را در مورد آسیب‌زدایی ماسک‌های N95 مطرح کردند. اطلاعات در این زمینه به سرعت در حال ظهور هستند اما برای پژوهشگران مهم بود که به این پرسشها با یک روش بالینی مرتبط و دقیق پاسخ دهند تا از ایمنی ماسکهای N9 نتیجه زدایی شده است.

ماسک‌های N95 به دلیل اثربخشی خود، بیمارستان در بیمارستان‌ها برای محافظت از افراد در رابر عوامل ماری‌زای عفونی مونا را ماسک‌های تنفسی N95 در این مورد بسیار قوی‌اند و چه چیزی را از سایر ماسک‌های فعلی متمایز می‌کند؟

آیا می‌توانم ماسک‌های N95 را برای استفاده مجدد، ونتزدایی کرد؟

اکید بر این نکته مهم است که ماسک‌های N95 همه همیشه بهترین محافظان در رابر عوامل بیماری‌زای تنفسی هستند. نها رای ارگانیسم‌هایی که از طریق هوا منتقل می‌شوند، مانند سل و سرخک مناسب هستند.

در حال حاضر میدانیم که ماسکهای N95، در محافظت از کادر درمانی پزشکی هستند که با قطرات و ذرات معلق در هوای اطراف بیماران مبتلا به کووید -19 و سایر ویروسهای ویروسی سر و کار دارند. این محافظت به این دلیل است که روش هایی مانند لوله ها ممکن است تولید ذرات ویروسی کوچک را انجام دهند که به اندازه کافی سبک هستند تا مدت زمان بیشتری در هوا بمانند و توسط فرد دیگری استنشاق شوند یا در اطراف یک اتاق پراکنده شوند.

ماسکهای N95، رای فیلتر کردن 95 درصد یا تعداد بیشتر از این ذرات وچک طراحی شده و اندازه نها می تواند به ر.سد برسد.

ر این پژوهش، به رکت‌کننده‌ای که رای پوشیدن ماسک‌های تنفسی N95 مورد استفاده در مارستان آزمایش وند، یک ماسک ر ن این ماسک‌ها در مجموع ۲۵ بار تحت ونت‌زدایی قرار دارند. از هر چرخه ونتزدایی، ابتدا ماسک‌ها از نظر اییدگی و پارگی قابل بررسی بودند. رار ود اگر نین نشانه‌هایی وجود داشت، ماسک‌ها ور انداختند و اما پژوهشگران متوجه شدند که این بررسی، هرگز اما پژوهشگران متوجه شدند که این بررسی، هرگز نشوند.

رکت‌فروشان، ماسک‌های N95 خود را بررسی کردند تا مطمئن شوید که ماسک‌ها بیشتر مناسب هستند. رای بیشتر این را ارزیابی می‌کند که آیا ماسک‌های N95 بازفرآوری‌شده هستند، خیر، ماسک‌های N95 ندین بار طی وره‌پژوهش، آزمایش کردند.

پژوهشگران نهایتا برای این که ببینند آیا ماسکهای N95 عملکرد خود را در طول 25 چرخه پردازش مجدد حفظ کرده اند یا خیر، کارایی فیلتراسیون یا ماشین ماسک برای فیلتر کردن ذراتی به قطر 0/3 میکرون یا بیشتر را چند بار بررسی کردند.

: ر ماسکی که مورد بررسی قرار گیرد، هرگز دربرسی

اقل راندمان فیلتراسیون ذرات تنفسی ماسک N95 اید 95 درصد یا بیشتر اشد که نام آن از همین ویژگی گرفته شده است.

غیرقابل‌زدایی ماسکها می‌توانند نقشی در دوره همه‌گیری داشته باشند، اما هنوز بررسی‌های قابل توجهی باید صورت بگیرد تا ارزیابی شود که چگونه می‌توان این روش را برای کشور‌ها و بیمارستان‌هایی که منابع محدودی از ماسک‌های N95 دارند، می‌توانند و مقرون به صرفه باشند.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا