مجله علمی و پزشکی

علت افزایش دوباره مرگ‌های کرونایی در کشور / لزوم افزایش مدت زمان قرنطینه اُمیکرون

عضو کمیته علمی کمیته ملی با اشاره به توضیحاتی پیرامون پیک ششم ترس و با تاکید بر اینکه چه مدت قرنطینه امیکرون پنج روز نیست، گفت: بهتر است بیماران به امیکرون حداقل 10 روز تا 2 هفته قرنطینه بمانند و در این مدت از حضور در کار خودداری باشند. نند.

مهرداد حق ازلی در وگو با مجله رز، به نظر می‌رسد این روند یک یا دو هفته است. میزان افزایش یافته و تعداد مرگ و میر از 20 مورد از چند روز گذشته است. از نجایی که ربیات جهانی نشان داده است مدت پیک یک امیکرون در سایر ورها به اندازه پیک لتا طولانی نبوده است، پس از رسیدن به قله حدودا ۲ تا ۳ هفته مر له

او تاکید کرد: البته موضوع الزامی، رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسن است. ر ورت عدم رعایت روتکل‌ها ممکن است در ول عید نوروز هم ماری درگیر اشیم که دیگر وقت لازم نیست درت‌ه اتجدیدافنرته ماف باشد.

وی رباره علت افزایش موارد مرگ و میر رونا، افزود: در صورت افزایش تعداد افزایش به افزایش ا اد تا حد ادی افزایش یافته است و حتی اگر رار باشد رصد می کنم از اینها بدحال و باز همواد فوتی ها قابل .

: منین افراد دارای زمینه های بیماری و مصرف داروهایی هستند که سیستم ایمنی را در معرض خطر قرار می دهند.

او درباره موضوع تفویض اختیار به ستادهای استانی برای تصمیم گیری پیرامون حضوری یا غیرحضوری شدن مدارس علیرغم افزایش چشمگیر شهرهای قرمز، مشخص کرد: نظر ما این بود که این موضوع به شکل کامل به پایان رسید و پیشنهاد خود را به ستاد کشوری اعلام کرد. نظر می‌رسد با وجه به اینکه جهش امیکرون در ودکان می‌تواند باعث ماری‌زایی بیشتر شود، بهتر است از تجموع در اماکن استفاده شود. زیرا در هر تعداد قابل توجهی از مدارس ما شرایط استاندارد را ندارد زیرا شرایط زیرساخت و مسایل در مدارس استاندارد نیست و همین امر باعث می شود که پروتکل ها وجود نداشته باشد. وصیه میته علمی ازنگری مجدد میمگیری پیرامون بازگشایی حضوری مدارس است و ا

حق ازلی با اشاره به موضوع قرنطینه پنج روزه برای امیکرون به هیچ وجه صحیح نیست، اظهار کرد: روزهای اول این گونه است 500 آمریکا چنین نظریه ای داد و برخی از همکاران ما این را اعلام کردند و تصمیماتی در وزارت بهداشت گرفته شد که قرنطینه شد. نج روز باشد، اما پس از آن، این موضوع در مریکا هم بازنگری شد و مدت قرنطینه افزایش یافت. ر استودیان به امیکرون حداقل ۱۰ روز تا ۲ رنتینه بمانند و در این مدت از حضور در کار خودداری نند.

وی رباره آماده مارستانی از نظر دارو و تجهیزات، بیان کرد: روتکل‌های درمانی هفته قبل از بازنگری رفترفتارختی ممکن است با توجه به افزایش بیماری در رخی مراکز درمانی موقتی پیش آید ولی آنی می‌شوند. ور ليارها اعداد ایاد اوضاع در مركز در حال نتلستر است و داو و مجددی موجود ام. ا به امروز گزارش جدی از عدم وانایی مراکز درمانی نداشتیم و مراکز در حالت آماده باش قرار دارند.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا