مجله علمی و پزشکی

دقیق ترین ساعت اتمی جهان هر چند سال یک ثانیه عقب می افتد؟

“شیمون کلکوووز” استاد فیزیک دانشگاه “ویسکانسین-مدیسون” و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: ساعت های شبکه نوری در حال حاضر بهترین ساعت های جهان هستند و در اینجا ما به سطحی از عملکرد دست یافتنی هایم که قبلا هیچکس غیر قابل قبولی است. ما در کار برای بهبود عملکرد آن و توسعه برنامه‌های کاربردی نوظهور هستیم که این عملکرد بهبودیافته ممکن است می‌شود.

رین ساعت اتمی آن ساخته شد

ور کلی، ساعت‌های اتمی ساعت‌هایی که تشدید رکانس‌های اتمی، معمولاً اتم‌های م یا روبیدیم را دنبال می‌کنند. این روند به نین ساعت‌هایی اجازه می‌دهد تا ما را با دقت الایی اندازه‌گیری نند.

اتمی با ردیابی سطح انرژی الکترونها کار می‌کنند. معیار می‌گویند: زمانی که یک الکترون سطح انرژی نور را تغییر می‌دهد، را با فرکانسی که رای همه عناصر یک عنصر اصلی است. اعتصابات نوری با استفاده از لیزری که دقیقاً مطابق با این فرکانس تنظیم است، زمان را محاسبه می کند و رکن نظیم است، زمان را محاسبه می کند و رانی نگه می دارد.

این مطالعه جدید یک اعت چندگانه ایجاد کرد که اتمهای استرانسیوم را در یک محفظه خلاء جدا و به خط می‌کرد. این یک لیزر ویژه استفاده می‌کند که تیمی را که «کولکویتز» می‌گوید، به رکورد جهانی در اندازه‌گیری زمان می‌رسد.

این گروه تلاش کرد تا تفاوت های بین ساعت ها را دقیقاً اندازه گیری کند، زیرا دو گروه از اتمها در محیط های کمی متفاوت به تغییر در میدان های مغناطیسی یا گرانش با سرعت های متفاوتی حرکت می کنند. بررسی این آزمایش را بیش از 1000 تا رای اندازه گیری این تفاوت انجام شد و در ول زمان بیشتر در اندازه گیری شد.

در نهایت، حساب به ساعت اتمی رسید که تنها یک آنیه ر 300 میلیارد سال از دست می‌دهد.

“کولکوویتز” میگوید: نکته شگفت انگیز این است که ما عملکردی مشابه با ساعتهای مشابه نشان دادیم، در حالی که از لیزری با قدر کمتر استفاده می شود و این واقعا برای بسیاری از برنامه های کاربردی در دنیای واقعی بسیار مهم است.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا